Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Polt Péter a Magyar Jogász Egyletnek adott interjút

Az ügyész nem elítél­ni akar vala­kit, hanem az objek­tív igaz­sá­got kere­si – hang­sú­lyoz­ta Polt Péter a Magyar Jogász Egy­let­nek adott inter­jú­já­ban. A leg­főbb ügyész a szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ezzel a gon­do­lat­tal idéz­te fel Kozma Sán­dor, a modern ügyész­ség ala­pí­tó­já­nak mun­kás­sá­gát. A XIX. szá­zad végé­nek kiemel­ke­dő jogá­sza a szer­ve­zet műkö­dé­sé­nek alap­el­vét így fog­lal­ta össze: az ügyész nem üldöz, hanem nyo­moz, nem pre­kon­cep­ci­ó­val dol­go­zik, hanem a valós ténye­ket, az igaz­sá­got keresi.

Kozma Sán­dor olyan arcu­la­tot adott a szer­ve­zet­nek, amely azt az euró­pai ügyész­sé­gek közé emel­te, és amely ma is fon­tos irány­mu­ta­tó az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ka­tár­sa­i­nak – fogal­ma­zott Polt Péter, aki az 1989 utáni ügyész­ség­ről azt mond­ta, az men­tes a poli­ti­kai befo­lyás­tól, füg­get­len az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­tól, szak­mai mun­ká­ját pedig a bíró­sá­gok íté­lik meg, hiszen a bíró mond véle­ményt a vádról. 

Polt Péter az Alkot­mány­bí­ró­ság 2004-es hatá­ro­za­tát, és annak beeme­lé­sét az Alap­tör­vény­be kulcs­fon­tos­sá­gú­nak tart­ja az ügyész­ség füg­get­len­sé­ge szem­pont­já­ból. Mint fogal­ma­zott, a poli­ti­ka meg­pró­bál beha­tol­ni a füg­get­len intéz­mé­nyek éle­té­be, de ha olyan alkot­má­nyos garan­ci­ák védik azo­kat, mint Magyar­or­szá­gon az Alap­tör­vény, akkor a szak­mai dön­té­sek nem vitat­ha­tók poli­ti­kai szem­pon­tok szerint.

Az ügyész­ség sok­ré­tű tevé­keny­sé­gé­ről szól­va Polt Péter a nyo­mo­za­ti tevé­keny­sé­get, a nyo­mo­zás fel­ügye­le­tét, a bün­te­tés­vég­re­haj­tás fel­ügye­le­tét, a köz­ér­dek­vé­dő tevé­keny­sé­get emel­te ki, utób­bi­val kap­cso­lat­ban a fogyasz­tó­vé­del­met, a kör­nye­zet­vé­del­met, a gyer­me­kek joga­i­nak védel­mét hangsúlyozta.

Kér­dés­re vála­szol­va kitért arra is, hogy az ügyész­nek ma is kor­lá­to­zot­tabb a nyil­vá­nos­ság előt­ti sze­rep­lé­se, mint a védő­nek, ter­helt­nek, aki tulaj­don­kép­pen, kisebb tör­vé­nyi kor­lá­tok­kal bár­mit mond­hat. Ugyan­ak­kor a leg­főbb ügyész fon­tos­nak tart­ja, hogy – nem egyes ügyek­ben – hanem álta­lá­nos­ság­ban, az embe­rek tájé­ko­zot­tab­bak legye­nek az ügyész­ség­ről. Ezért is kez­dett nyit­ni a szer­ve­zet, kere­sett új kom­mu­ni­ká­ci­ós meg­ol­dá­so­kat és pró­bál a hét­köz­na­pok nyel­vén beszél­ni az ügyé­szi mun­ká­ról, az egyes jog­ese­tek álta­lá­nos tanulságairól.

A tel­jes inter­jú meg­te­kint­he­tő itt: https://jogaszegylet.hu/jogelet/150-eves-az-ugyeszsegi-torveny-az-ugyeszi-hivatas-hazai-tortenete-es-jelene/0