Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Polt Péter előadása a 15. Magyar Jogászgyűlésen
Haté­ko­nyab­bá vált a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás azál­tal, hogy bővült az ügyé­szek fel­adat­kö­re – hang­sú­lyoz­ta Polt Péter leg­főbb ügyész a 15. Magyar Jogász­gyű­lé­sen. Az ügyé­szi fel­ada­tok növe­ke­dé­se révén csök­kent a bírói sza­kasz­ba kerü­lő ügyek száma, vala­mint sok eset­ben már az elő­ké­szí­tő tár­gya­lá­so­kon íté­let szü­le­tik, ami szin­tén lerö­vi­dí­ti az eljárásokat.
 
A Magyar Jogász Egy­let bala­ton­fü­re­di ren­dez­vé­nyén a leg­főbb ügyész „A 150 éves magyar ügyész­ség a leg­újabb­ko­ri kihí­vá­sok tük­ré­ben” című elő­adá­sá­ban fel­idéz­te a modern magyar ügyész­ség más­fél évszá­zad­dal ezelőt­ti lét­re­ho­zá­sát. Azt az igényt, hogy ez az intéz­mény az állam érde­ke­it, a köz­vá­dat kép­vi­sel­je. Polt Péter tör­té­ne­ti vissza­te­kin­té­sé­ben emlé­kez­te­tett rá, hogy az új kirá­lyi ügyész­ség ugyan a kor­mány­zat alá volt ren­del­ve, de az idők során füg­get­le­ne­dett, és ma önál­ló alkot­má­nyos szer­ve­zet, amely­nek a sze­re­pe folya­ma­to­san vál­to­zik és egyre inkább felértékelődik.
 
A leg­főbb ügyész kitért arra is, hogy az elmúlt tíz évben a szer­ve­zet szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben dol­go­zik az EU-tagállamok tár­szer­ve­ze­te­i­vel és azok­kal a nem­zet­kö­zi intéz­mé­nyek­kel, ame­lyek közös célja a bűnö­zés vissza­szo­rí­tá­sa, mint az Euro­just, vagy az OLAF. 
 
A magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás haté­ko­nyab­bá válá­sát az OLAF 2020-as jelen­té­sé­vel támasz­tot­ta alá, Polt Péter kiemel­te, hogy 2020-ban, az egy évvel koráb­bi adat­hoz képest, 20 szá­za­lék­kal csök­kent a költ­ség­ve­tést érin­tő csa­lá­sok száma, és ez a ten­den­cia immár öt éve folytatódik.
 
Fel­hasz­nált fotók: MTI/Bruzák Noémi