Főoldal » Hírek » Pórul járt üzemi tolvajok – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt három férfi ellen vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt, akik egy szer­szám­gép­gyár­tó cég­nél dol­goz­tak. Ket­ten kézi szer­szám­gé­pe­ket és akku­mu­lá­to­ro­kat szed­tek össze, majd vagyon­őr tár­su­kat lefi­zet­ve elvit­ték az üzemből.

A vád­irat sze­rint a három vád­lott egy mis­kol­ci szer­szám­gép­gyár­tó cég­nél dol­go­zott, ket­ten tar­gon­ca­ve­ze­tő­ként, har­ma­dik tár­suk vagyon­őr volt. 2022 már­ci­us ele­jén az egyik vád­lott meg­be­szél­te a vagyon­őr­rel, hogy szer­szám­gé­pe­ket lopna el és 20.000 forin­tot ad azért, hogy ne ellen­őriz­ze. Meg­egye­zé­sük sze­rint a vád­lott egy kézi csa­var behaj­tó­val és akku­mu­lá­tor töl­tő­vel a tás­ká­já­ban ment a sze­mély­ze­ti kapu­hoz,, társa pedig a pén­zért csak lát­szat ellen­őr­zést tart­va kien­ged­te az üzemből.

A vád­lott tar­gon­ca­ve­ze­tő kol­lé­gá­ját tájé­koz­tat­ta arról, hogy ha fizet­nek a tár­suk­nak, akkor ki tud­nak vinni műsza­ki cik­ke­ket. Ket­ten össze­gyűj­töt­tek 28 db kézi szer­szám­gé­pet, ille­tő­leg akku­mu­lá­tort, ami­ket az öltö­ző álmennye­ze­té­be, illem­hely sze­re­lő­do­boz­ba rej­tet­ték el. Már­ci­us köze­pén egyez­tet­tek vagyon­őr tár­suk­kal, és a sport­tás­ká­ba pakolt műsza­ki cik­ke­ket 40.000 forint elle­né­ben úgy vit­ték ki az üzem terü­le­té­ről, hogy a vagyon­őr bele­né­zett a tás­ká­ba mutat­va, mint­ha azt ellen­őriz­né, majd kien­ged­te a por­tá­ról a vádlottat.

A fér­fi­ak azt ter­vez­ték, hogy elad­ják zsák­má­nyu­kat, azon­ban ami­kor egy üzemanyagtöltő-állomás köze­lé­ben éppen a sport­tás­ká­ból egyi­kük autó­já­ba pakol­tak át, rend­őr­jár­őrök tet­ten érték őket.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben - akik közül egy bün­te­tett míg tár­sa­ik bün­tet­len elő­éle­tű­ek -, bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. A vád­ha­tó­ság egyi­kük ese­té­ben köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­sal, míg két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­geszt­ve, továb­bá mind­há­rom vád­lott tekin­te­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.