Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Postai csomagokba rejtették a kábítószert – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott 2 kínai fér­fi­val szem­ben, akik azért jöt­tek Magyar­or­szág­ra, hogy itt kap­cso­lód­ja­nak be a nem­zet­kö­zi drogterjesztésbe.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 42 éves kínai férfi 2022 augusz­tu­sá­ban bűn­tár­sai meg­bí­zá­sá­ból Spa­nyol­or­szág­ból Magyar­or­szág­ra uta­zott azért, hogy egy nem­zet­kö­zi kábítószer-kereskedő háló­zat része­ként tevé­keny­ked­jen. Az volt a fel­ada­ta, hogy a tár­sai által kül­föld­ről fel­adott, kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó nem­zet­kö­zi pos­tai cso­ma­go­kat Buda­pes­ten átve­gye, majd azo­kat cso­mag­szál­lí­tó cégek­kel a tár­sai által meg­adott kül­föl­di címek­re tovább­küld­je. Ehhez a férfi kibé­relt egy VII. kerü­le­ti lakást, majd a lep­le­zés érde­ké­ben egy másik, kínai állam­pol­gár sze­mé­lyes ada­ta­it fel­hasz­nál­va vett egy SIM kár­tyát, ezután meg­kezd­te a cso­ma­gok átvé­te­lét és kül­föld­re tör­té­nő továb­bí­tá­sát. Az elkö­ve­tői kör 2022 szep­tem­be­ré­ben Spa­nyol­or­szág­ból, segít­ség­ként egy 23 éves kínai fér­fit is kül­dött Magyar­or­szág­ra, aki kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­nak rejt­ve mara­dá­sá­hoz szin­tén vásá­rolt egy SIM kár­tyát, ugyan­an­nak a kínai állam­pol­gár­nak az ada­ta­it fel­hasz­nál­va, mint 42 éves társa.  A két elkö­ve­tő a VII. kerü­le­ti lakás­ban, a 2022. szep­tem­ber 23-i elfo­gá­su­kig több alka­lom­mal vett át tár­sa­ik által kül­föld­ről fel­adott, nem­zet­kö­zi cso­ma­go­kat, majd azo­kat kül­föld­re továb­bí­tot­ták. A cso­ma­gok­ban külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek, így keta­min és MDMA is volt.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga még a kéz­be­sí­tés előtt ész­lel­te, hogy az egyik cso­mag – kép­ke­re­tek közé rejt­ve – MDMA-t tar­tal­maz. Ezért azt a határ­ren­dé­szek, a rend­őr­ség érte­sí­té­se mel­lett, kicse­rél­ték és ellen­őr­zött körül­mé­nyek között, úgy­ne­ve­zett tárgy­csap­da­ként, már egy másik cso­ma­got küld­tek tovább a VII. kerü­le­ti címre. A rend­őrök az átvé­tel után elfog­ták a két kínai elkö­ve­tőt. A nyo­mo­zó ható­ság a lakás­ban MDMA-t és keta­mint talált és fog­lalt le, amely kábí­tó­sze­rek ható­anyag­tar­tal­ma több mint 200-szoros mér­ték­ben meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A vád­lot­tak jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fit - mint bűn­se­gé­de­ket - jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és kiuta­sí­tást indítványozott.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó NAV-os videó egy ORFK köz­le­mény része­ként az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tő meg. A jelen ügy­höz kap­cso­ló­dó rész 10:40-től 11:27-ig látható.

https://www.youtube.com/watch?v=Lw4U5PoiuBI

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sulyos-csapast-mertunk-a-drogterjesztokre