Főoldal » Hírek » Postást bántalmazott a hajdúszoboszlói férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy érte­sí­tő elhe­lye­zé­se miatt bán­tal­maz­ta a pos­tai kéz­be­sí­tőt.

A sér­tett pos­tai kéz­be­sí­tő­ként dol­go­zik és 2022. már­ci­us 26-án a dél­előt­ti órák­ban helyet­tes­ként végez­te mun­ká­ját sze­mély­gép­ko­csi­val Haj­dú­szo­bosz­lón. Ennek során a vád­lott lakó­he­lyén is meg­je­lent, mivel egy köny­velt kül­de­ményt kel­lett átad­nia. A ház­nál a pos­tás csen­ge­té­sé­re nem nyi­tot­tak ajtót, ezért - a kéz­be­sí­té­si sza­bá­lyok alap­ján - a nő érte­sí­tőt hagyott a vád­lott pos­ta­lá­dá­já­ban. A férfi ezt nem sok­kal később ész­re­vet­te és nehez­mé­nyez­te, hogy a pos­tás csen­ge­tés nél­kül dobta be az érte­sí­tőt.

Rövid idő eltel­té­vel, 10 óra 30 perc körül a sér­tett újabb kül­de­mé­nyek kéz­be­sí­té­sét végez­te egy másik utcá­ban, majd miu­tán beült az autó­ba, a fen­ti­ek miatt dühös vád­lott oda­lé­pett a jár­mű­höz, a lehú­zott abla­kon keresz­tül meg­ra­gad­ta a sér­tett haját és meg­rán­gat­ta a nőt. A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben meg­bil­lent az ülés­ben, de nem sérült meg.

A pos­tai kéz­be­sí­tő köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.