Főoldal » Archív » Pótkerékbe rejtett, „kávéillatú” marihuána – vádemelés egy drogcsempész ellen Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 31 éves szerb férfi ellen, aki 2017. ápri­lis 7-én egy autó pót­ke­re­ké­ben elrejt­ve jelen­tős mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát csem­pé­szett Magyar­or­szág­ra, de a tom­pai határ­át­ke­lő­nél elfog­ták és a dro­got lefoglalták.

 A 31 éves szerb vád­lot­tat egy isme­ret­len sze­mély Szer­bi­á­ban vette rá arra, hogy csem­pésszen kábí­tó­szert Magyar­or­szág­ra. Az isme­ret­len meg­bí­zó átadott a vád­lott­nak egy pót­ke­re­ket, ami­ben a drog el volt rejt­ve. A közel 2,5 kg kábí­tó­szer 6 cso­mag­ra volt eloszt­va és kávé­il­la­tú por­ral is meg volt szór­va, hogy elnyom­ja a kan­na­bisz jel­leg­ze­tes sza­gát. Az isme­ret­len meg­bí­zó 100 eurót ígért a vád­lott­nak a drogcsempészetért.

 A meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott a dro­got tar­tal­ma­zó pót­ke­re­ket betet­te az autó­já­ba és 2017. ápri­lis 7-én dél­után belé­pett a tom­pai határ­át­ke­lő­nél Magyar­or­szág terü­le­té­re. A vám­vizs­gá­lat során a pénz­ügy­őr azon­ban meg­ta­lál­ta a vád­lott autó­já­ban a pót­ke­re­ket, kinyi­tot­ta a sze­le­pét és a „kávé­bo­rí­tás” elle­né­re meg­érez­te a kábí­tó­szer jel­leg­ze­tes szagát.

 A közel 2,5 töme­gű kan­na­biszt lefog­lal­ták, a drog ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A kábí­tó­szer­csem­pészt a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A vád­lott a csem­pé­szé­sért ígért pénzt elfo­gá­sa miatt nem kapta meg.

 A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a lefog­lalt dro­got el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.