Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Pozitív vírusteszttel ijesztgetett – vádemelés-a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy férfi isme­rő­sé­re ijesz­tett rá azzal, hogy az isme­rő­sé­nek pozi­tív a teszt­je, és megy érte a mentő. Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy ötven­egy éves férfi isme­rő­se volt egy másik fér­fi­nak, a sér­tett­nek. A vád­lott tudo­mást szer­zett tar­ról, hogy a sér­tet­tet a mun­ka­he­lyén 2020. ápri­lis 6-án koro­na­ví­rus teszt­nek vetet­ték alá, és ha az ered­mény pozi­tív, akkor aznap este tele­fo­non fog­ják érte­sí­te­ni a sér­tet­tet. A vád­lott az esti órák­ban fel­hív­ta a sér­tet­tet azzal, hogy a teszt­ered­mé­nye pozi­tív lett, cso­ma­gol­jon össze, mert érke­zik hozzá a mentő, hogy karan­tén­ba szál­lít­sák. A sér­tett meg­ijedt, össze­ké­szí­tet­te a hol­mi­ját, azon­ban  a mentő – mivel a sér­tett teszt­je való­já­ban nega­tív lett – nem érke­zett meg.

A Buda­pes­ti XIII. kerü­le­ti rend­őrök azo­no­sí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a terheltet.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen – mivel a vád sze­rint egész­sé­get veszé­lyez­te­tő ese­mény bekö­vet­ke­zé­sé­nek lát­sza­tát kel­tet­te – féle­lem­kel­tés­sel elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki pénz­bün­te­tést a vád­lot­tal szemben.