Főoldal » Hírek » Poznanból jött az embercsempész - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Poz­nan­ból azért uta­zott Kecs­ke­mét­re, hogy mig­rán­so­kat csempésszen.

A vád­irat sze­rint a férfi Len­gyel­or­szág­ban elvál­lal­ta 1000 Euro/fő díja­zás elle­né­ben, hogy a Magyar­or­szág­ra jog­el­le­ne­sen érke­zett sze­mé­lye­ket a magyar-szerb állam­ha­tár­tól a magyar-osztrák állam­ha­tár­hoz szál­lít­ja. A férfi meg­bí­zó­já­val együtt gép­ko­csit bérelt Poz­nan­ban, és azzal 2022. júli­us 5-én Kecs­ke­mét­re uta­zott. Az elkö­ve­tő 2022. júli­us 14-én kapta meg mobil­te­le­fon­já­ra tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül a mig­rán­sok fel­vé­te­lé­nek koor­di­ná­tá­it. A férfi ezt követ­ve Doma­szék tér­sé­gé­be haj­tott, ahol egy erdős terü­le­ten fel­vet­te a gép­ko­csi­ba a 27 főt.

A mig­rán­sok fel­vé­te­lét köve­tő­en a sofőr az állam­ha­tár irá­nyá­ba haj­tott, de a rend­őr­jár­őrök aznap 19 óra 20 perc­kor Ács tér­sé­gé­ben ellen­őriz­ték a gépkocsit.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és kiuta­sí­tás­ra ítélje.