Főoldal » Archív » Próbaideje alatt újabb rablást követett el - vádemelés

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019. augusz­tus 27-én kira­bolt egy idős házas­párt egy Fejér megyei faluban.

A vád­irat sze­rint a ter­helt reg­gel, a sér­tet­tek ingat­la­ná­nak hátsó kert­jé­ben elrej­tő­zött, arcát sál­lal elta­kar­ta, majd ami­kor az egyik sér­tett a gaz­da­sá­gi épü­le­tek­hez ment, őt meg­ütöt­te, aki ettől a föld­re esett. A vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet meg­rúg­ta, miköz­ben élet elle­ni fenye­ge­tés­sel arra szó­lí­tot­ta fel, hogy men­jen be a gaz­da­sá­gi épü­let­be, majd annak ajta­ját rázárta.

A férfi ezután a ház­hoz ment és az ott tar­tóz­ko­dó, egész­sé­gi álla­po­ta, vala­mint kora miatt a moz­gá­si képes­sé­gé­ben nagy­mér­ték­ben kor­lá­to­zott idős asszony­tól han­go­san kia­bál­va más­fél mil­lió forin­tot köve­telt. Az idős asszony közöl­te, hogy nincs pén­zük, majd a tele­fon­hoz indult, hogy segít­sé­get hív­jon, azon­ban a vád­lott a tele­fon­ká­belt kitép­te a fal­ból, és tovább­ra is pénzt köve­telt. Az idős asszony a vád­lott erő­sza­kos, fenye­ge­tő maga­tar­tá­sá­tól tart­va 150.000,- Ft-ot adott át neki. A ter­helt a gaz­da­sá­gi épü­let­be koráb­ban bezárt, idő­köz­ben kisza­ba­dult sér­tet­tet ész­lel­ve a hely­szín­ről elmenekült.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban, a külö­nös vissza­eső ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint letar­tóz­ta­tá­sá­nak az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.