Főoldal » Hírek » Próbaidő alatt is árulta a drogot – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 34 éves, fővá­ro­si kábí­tó­szer­ke­res­ke­dő ellen, aki­vel szem­ben fegyház- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a férfi, miu­tán koráb­ban már kábítószer-kereskedelem miatt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, még a pró­ba­idő alatt, meg­él­he­té­sét több­fé­le kábí­tó­szer – mari­hu­á­na, amfe­ta­min, illet­ve MDMA-tartalmú ecs­ta­sy tab­let­ták – rend­sze­res keres­ke­del­mé­ből biz­to­sí­tot­ta. A díler a kábí­tó­szert a VI. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén kész­le­tez­te és – elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tést köve­tő­en – heti több alka­lom­mal ott is érté­ke­sí­tet­te vásár­lói részére.

A fővá­ro­si rend­őrök 2022. júni­us 9-én fog­ták el a fér­fit, aki­nek a laká­sá­ban jelen­tős mennyi­sé­gű, több mil­lió forint érté­kű kábí­tó­szert, vala­mint az azok méré­sé­hez, ada­go­lá­sá­hoz és cso­ma­go­lá­sá­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket (digi­tá­lis mér­le­get, fóli­á­zó­gé­pet, nagy­szá­mú simí­tó­zá­ras tasa­kot) továb­bá közel 7 mil­lió forin­tot és több mint 4000 eurót fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegyház- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lott koráb­bi, 2 éves bör­tön­bün­te­té­sé­nek végrehajtását.

A férfi koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi, a lefog­lalt kábí­tó­sze­re­ket és az elfo­gást bemu­ta­tó vide­ós köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozos-drogfogas#6