Főoldal » Archív » Próbarendszám jogosulatlan használata miatti vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bírósághoz. 

Az elkö­ve­tő 2016. novem­ber 19. nap­ján, a haj­na­li órák­ban úgy köz­le­ke­dett a P betű­je­lű, ide­ig­le­nes rend­szám­táb­lá­val  fel­sze­relt, német honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val az M1 autó­pá­lya Buda­pest felé veze­tő olda­lán, hogy a ható­sá­gi jel­zés hasz­ná­la­tá­ra nem volt jogo­sult, azo­kat koráb­ban Német­or­szág­ban helyez­te fel a gép­ko­csi­ra. A vád­lot­tat a rend­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták az autó­pá­lyán, ami­kor részük­re átadott egy hamis mun­ka­szer­ző­dést, mellyel a P betű­je­lű ide­ig­le­nes rend­szám­táb­la jog­sze­rű hasz­ná­la­tát kíván­ta igazolni.

A köz­úti köz­le­ke­dé­si igaz­ga­tá­si fel­ada­tok­ról, a köz­úti köz­le­ke­dé­si okmá­nyok kiadá­sá­ról és vissza­vo­ná­sá­ról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. ren­de­let sza­bá­lyo­zá­sa sze­rint álta­lá­ban a még for­ga­lom­ba nem helye­zett, vagy a for­ga­lom­ból ide­ig­le­ne­sen kivont gép­jár­mű­vek tesz­te­lé­se, keres­ke­del­mi cél­ból tör­té­nő szál­lí­tá­sa, vagy kipró­bá­lá­sa, illet­ve lejárt műsza­ki érvé­nyes­sé­gű gép­jár­mű javí­tá­sa vagy javí­tást köve­tő kipró­bá­lá­sa cél­já­ból lehet P betű­je­lű ide­ig­le­nes rend­szám­táb­lát igé­nyel­ni. A pró­ba­rend­szám hasz­ná­la­ta  az ide­ig­le­nes for­ga­lom­ban tar­tá­si enge­dély jogo­sí­tott­ján, vagy a  vele mun­ka­vég­zés­re irá­nyu­ló jog­vi­szony­ban álló sze­mé­lyen kívül más­nak - álta­lá­ban - nem enged­he­tő át.

A  bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, ezért az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés­re ítélje.

Amennyi­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt ad, a vád­irat benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot hoz­hat az ügyben.