Főoldal » Hírek » Prostituáltak tartatták ki magukat prostituáltakkal - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 és 24 éves nő ellen kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt. A nők kül­föl­dön pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tat­tak, majd ebbe bevon­ták isme­rő­se­i­ket, akik szá­má­ra repü­lő­je­gyet, inter­ne­tes hir­de­tést és szál­lást intéz­tek, ami­kért pénzt kér­tek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2019. évtől kez­dő­dő­en kül­föl­dön rend­sze­re­sen pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­tek, a befolyt jöve­de­lem­ből tar­tot­ták el magu­kat. Nő isme­rő­se­ik köré­ben köz­re­ad­ták, hogy jól lehet keres­ni, ezál­tal továb­bi nyolc nő vál­lalt Svéd­or­szág­ban, Malmö váro­sá­ban pros­ti­tú­ci­ós mun­kát. Ebben az elkö­ve­tők úgy vet­tek részt, hogy meg­vet­ték nekik a repü­lő­je­gye­ket, regiszt­rál­ták őket inter­ne­tes felü­le­te­ken, hir­det­ték a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat, vala­mint szál­lás­he­lyet is intéz­tek.

2019. év végé­től 2020. októ­ber végé­ig külön­bö­ző idő­pon­tok­ban a nők­től a valós lakás­bér­le­ti díj­nál maga­sabb összeg­ben - ami 800-1300 svéd koro­nát jelen­tett - vet­tek át szál­lás­dí­jat. Ebből fedez­ték saját szál­lás­költ­sé­ge­i­ket is, ille­tő­leg a nőket meg­té­veszt­ve a fejen­ként tőlük 30.000.- svéd koro­nát sze­rez­tek meg, ame­lyet fel­él­tek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.