Főoldal » Hírek » Prostituáltakat futtató anya és lánya letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség - rendőrségi videóval

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két nőnek, akik tavaly nyár óta 3 fia­tal nő élet­hely­ze­tét kihasz­nál­va szer­vez­ték sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyújtását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az anya és a lánya 2021. augusz­tu­sá­tól - kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va - rábír­tak 3 nőt arra, hogy Sze­ge­den és kör­nyé­kén pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­sa­nak. A gya­nú­sí­tot­tak irá­nyí­tot­ták a pros­ti­tú­ci­ót, és a sér­tet­te­ket kizsák­má­nyol­va keres­mé­nyü­ket elvet­ték. A sér­tet­tek vagyon­ta­la­nok, nehéz anya­gi körül­mé­nyek között éltek, egye­dü­li bevé­te­li for­rá­suk a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gük­ből szár­ma­zott. Lak­ha­tá­su­kat, vala­mint mun­ka­vég­zé­sük helyét az erre a célra bérelt laká­sok­ban a gya­nú­sí­tot­tak biz­to­sí­tot­ták. Ezt a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tet a két nő folya­ma­to­san fenn­tar­tot­ta azzal, hogy a sér­tet­tek­től a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­sal össze­füg­gés­ben szer­zett keres­ményt elvet­ték, abból maguk­nak vásá­rol­tak, meg­él­he­té­sü­ket kizá­ró­lag ebből finanszírozták.

Az ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­se­ken fog dönteni.

A főügyész­ség által irá­nyí­tott nyo­mo­zás­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói által vég­re­haj­tott akció során készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-az-anya-lanya-paros-0