Főoldal » Hírek » Prostituáltat futtató emberkereskedő ellen emeltek vádat Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vàd sze­rint Kecs­ke­mé­ten a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va verés­sel és fenye­ge­téssel pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tett egy lányt, az ebből szár­ma­zó jöve­del­mét pedig elvet­te.

A vád­irat sze­rint a fia­tal kecs­ke­mé­ti lány az álta­lá­nos isko­la befe­je­zé­se után a csa­lád­já­val élt, nem tanult tovább. 17 éve­sen egy csa­lá­di vesze­ke­dést köve­tő­en elköl­tö­zött ott­honról és isme­rő­sök­nél lakott, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­be került. 20 éve­sen 2015 feb­ru­ár­já­ban egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ismer­ke­dett össze a vád­lot­tal. A lány a bün­te­tett elő­éle­tű férfi csa­lád­já­hoz köl­tö­zött, bele­sze­re­tett a vád­lott­ba. A férfi azon­ban csak szín­lel­te a sze­rel­met, a célja a kiszol­gál­ta­tott sér­tett kihasz­ná­lá­sa volt.

A vád­lott rövid időn belül közöl­te a sér­tet­tel, hogy a meg­él­he­té­sük érde­ké­ben pros­ti­tu­ált­ként kell dol­goz­nia Kecs­ke­mé­ten. Kije­len­tet­te, hogy nincs válasz­tá­si lehe­tő­sé­ge, vagy „dol­go­zik”, vagy meg­ve­ri. A sér­tett azt hitte, hogy idő­vel jobb lesz a hely­ze­te és a vádlott nem fogja bán­ta­ni. A lány 2015 feb­ru­ár­já­tól pros­ti­tu­ált­ként szexuá­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott, az ára­kat is a vád­lott hatá­roz­ta meg és a sér­tett­nek a tel­jes keres­mé­nyét át kel­lett adnia a férfinek.

A vád­lott több­ször bán­tal­maz­ta, tenyér­rel test­szer­te meg­ütöt­te a sér­tet­tet, ha nem kere­sett elég pénzt. A vád­lott akkor is bán­tal­maz­ta a lányt, ha a sér­tett már nem akar­ta foly­tat­ni a pros­ti­tú­ci­ót. A lány több­ször pró­bál­ta elhagy­ni a vád­lot­tat, de a férfi min­den alka­lom­mal utána ment, meg­ver­te és vissza­vit­te a házába. 

A sér­tett ellen több­ször sza­bály­sér­té­si eljá­rás is indult, vala­mint a vád­lott által elvárt napi bevé­tel meg­szer­zé­se miatt bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett. Utób­bi miatt a lány 2015 szep­tem­be­ré­ben letar­tóz­ta­tás­ba került, majd a bíró­ság elzá­rást sza­bott ki vele szem­ben. 2016 júli­u­sá­ban, a sza­ba­du­lá­sa­kor a vád­lott várta. A lány elhit­te neki, hogy meg­vál­to­zik, ezért ismét a vád­lott­hoz köl­tö­zött. Pár nap után azon­ban min­den ugyan­úgy foly­ta­tó­dott: a férfi pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te, vala­mint verte és fenye­get­te, ha nem kere­sett elég pénzt.

A napi elvárt kere­set meg­szer­zé­séért a sér­tett újból bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, ezút­tal a „kun­csaft­jai” sérel­mé­re. Emi­att 2016 októ­be­ré­ben ismét bör­tön­be került, így a vád­lott nem tudta foly­tatni a kizsák­má­nyo­lá­sát. A vád­lott az évek alatt leg­alább 1.000.000 forint jöve­de­lem­re tett szert a bűn­cse­lek­mény által.

A letar­tóztatás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta az ember­ke­res­ke­de­lemmel szer­zett vagyon elkob­zá­sát is. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.