Főoldal » Hírek » Prostituáltat futtató emberkereskedő letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szö­kés­ben lévő fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek tár­sai már júli­us eleje óta fogva vannak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2017. ele­jén pár­kap­cso­lat­ban élt Sze­ge­den egy fia­tal nővel. A gya­nú­sí­tott - mielőtt a sér­tet­tet pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség cél­já­ból elad­ta egy lányok fut­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zó házas­pár­nak - a nőt meg­té­vesz­tet­te azzal, hogy tar­to­zá­sa áll fenn a rend­őr­ség felé, ame­lyet ha nem fizet be, akkor bör­tön­be kell vonul­nia. Ezt, vala­mint a sér­tett irán­ta tanú­sí­tott érzel­me­it kihasz­nál­va rávet­te a fia­tal nőt arra, hogy kül­föl­dön keres­se meg a tar­to­zás ellen­ér­té­két, de hogy azt milyen mun­ká­val kell elér­nie, ekkor még nem közöl­te. Ezután egy autó meg­te­kin­té­sé­nek indo­ká­val a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet átvit­te bűn­tár­sai laká­sá­ba, majd ott szem­be­sí­tet­te azzal, hogy 1,7 mil­lió forin­tért elad­ta őt, és pros­ti­tu­ált­ként kell dol­goz­nia. Ezután férfi a lakást elhagy­ta, majd ami­kor a sér­tett is távoz­ni akart, akkor a gya­nú­sí­tott bűn­tár­sai meg­aka­dá­lyoz­ták őt ebben, bán­tal­maz­ták, ira­ta­it és mobil­te­le­fon­ját elvet­ték. Az állan­dó, rend­sze­res erő­sza­kos fel­lé­pé­sek­kel, meg­fé­lem­lí­tés­sel, szi­dal­ma­zá­sok­kal és fenye­ge­té­sek­kel lel­ki­leg meg­tört sér­tett­nek előbb Sze­ge­den, majd Német­or­szág­ban és Auszt­ri­á­ban kel­lett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get folytatnia.

A sér­tett­nek 2017 nya­rán sike­rült meg­sza­ba­dul­nia fog­va­tar­tó­i­tól, de addig is Magyar­or­szá­gon leg­alább 950.000 forin­tot, míg Német­or­szág­ban és Auszt­ri­á­ban több mint 30.000 eurót kel­lett a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­gel össze­füg­gés­ben átad­nia részükre.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben súlyos lelki sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és az emi­att kiala­kult pszi­chés és testi tüne­tei miatt orvo­si keze­lés­re szorult.

A sér­tett meg­té­vesz­té­sé­vel és a sér­tet­tel kap­cso­lat­ban fenn­ál­ló befo­lyá­si viszonnyal vissza­él­ve elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A gya­nú­sí­tott ugyan­is több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét két, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, továb­bá elfo­gá­sá­ra a vele szem­ben kibo­csá­tott elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került sor. Mind­eze­ken túl­me­nő­en gyanú merült fel arra is, hogy a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló ingat­lan­ban kábí­tó­szert tárolt, vala­mint kis­ko­rú élet­tár­sát is pros­ti­tu­ált­ként futtatta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz alkal­ma­zá­sá­val meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni