Főoldal » Hírek » Prostituáltként dolgoztattak nőket Budapesten - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy pár 2 éven keresz­tül zsák­má­nyolt ki nőket. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak – egy 34 éves nő és egy 51 éves férfi – 2017-2019. között kizsák­má­nyol­tak és üzlet­sze­rű­en pros­ti­tu­ált­ként fog­lal­koz­tat­tak jel­lem­ző­en kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, fia­tal vidé­ki lányo­kat Buda­pes­ten, amely­hez a nő lakást bérelt. A pár 3 lányt dol­goz­ta­tott, 1-et pedig rá akart venni, aki azt vissza­uta­sí­tot­ta. A sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok hir­de­té­se­it a nő kezel­te, ő tar­tot­ta a kap­cso­la­tot az ügy­fe­lek­kel tele­fo­non, és a fér­fi­val együtt – aki fuva­roz­ta a lányo­kat – beszed­te a bevé­telt, A sér­tet­tek­nek a pros­ti­tú­ci­ó­ból befolyt jöve­del­mük jelen­tős, oly­kor 40-50 szá­za­lék­ban meg­ha­tá­ro­zott részét le kel­lett adni­uk a vád­lot­tak részé­re. A kiala­kí­tott fel­té­te­lek sze­rint dol­goz­ni vona­ko­dó sér­tet­te­te­ket pedig az elkö­ve­tők meg­fe­nye­get­ték, hogy meg­ölik őket, csa­lád­juk­ra gyújt­ják a házu­kat illet­ve – amely sér­tett­nek gyer­me­ke is volt, őt azzal is, hogy – elve­te­tik tőle a gye­re­kü­ket a gyám­hi­va­tal­lal. A nő egy­szer a lakást is rázár­ta 2 sér­tett­re, akik közül az egyik kis­ko­rú volt, őt a nő meg­po­foz­ta.

2019 októ­be­ré­ben ez a 2 sér­tett elha­tá­roz­ta, hogy meg­szö­kik, és vonat­ra száll­tak. A nő azon­ban utá­nuk kül­dött egy másik lányt, aki pró­bál­ta az eluta­zást meg­aka­dá­lyoz­ni, és a sér­tet­tek pén­zét elkér­ni, majd kihan­go­sí­tot­ta a tele­fon­ját, ame­lyen keresz­tül a nő fenye­ge­tő­zött. A kiala­kult han­gos vesze­ke­dés miatt a vas­úti tár­sa­ság alkal­ma­zot­tai a hely­szín­re rend­őrt hív­tak, akik a lányo­kat meg­hall­gat­ták, majd a nőt még aznap elfog­ták.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság fel­de­rí­tet­te az elkö­ve­tést, és lefoly­tat­ta a nyo­mo­zást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az élet­tár­sa­kat több rend­be­li kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, fenye­ge­tés­sel és üzlet­sze­rű­en, rész­ben sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott, egy eset­ben kis­ko­rú sér­tett sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, továb­bá a nyo­mo­zás során lefog­lalt kész­pénz, ékszer és a pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­ból szár­ma­zó mil­li­ós nagy­ság­ren­dű jöve­de­lem vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.

A vád­lot­tak jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll­nak.