Főoldal » Hírek » Prostituáltként dolgoztattak nőket külföldön és Budapesten - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy pár éve­ken keresz­tül abból élt, hogy pros­ti­tú­ci­ó­ra rávett, illet­ve pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tett nők­kel tar­tat­ta el magát. A bűn­cse­lek­mé­nyek révén több év alatt mint­egy 100 mil­lió forin­tot zsákmányoltak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak - egy 36 éves férfi és egy 34 éves nő - 2016-2019. között mun­ka­hellyel, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek. Elha­tá­roz­ták, hogy saját és közös kis­ko­rú gyer­me­kük meg­él­he­té­sét abból fog­ják fedez­ni, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nők jöve­del­mét tel­je­sen, vagy nagyobb részé­ben elveszik.

A férfi 2016 augusz­tu­sá­ban a IX. kerü­let­ben talál­ko­zott koráb­bi barát­nő­jé­vel, és egy másik nővel, akik pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­tak. A férfi fel­aján­lot­ta nekik, hogy utaz­za­nak vele Német­or­szág­ba, mert ezzel a tevé­keny­ség­gel ott sok­kal töb­bet lehet keres­ni. Azt is ígér­te, hogy segí­te­ni fogja  őket, gon­dos­ko­dik a lakás­bér­lés­ről, a hir­de­té­sek fel­adá­sá­ról, kísé­ri őket, vigyáz rájuk, viszont mind­ezért cse­ré­be a jöve­del­mük­ből része­se­dést kér. A férfi azért, hogy a volt barát­nő­je bizal­mát elnyer­je, udva­rolt is neki, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy sze­rel­mi kap­cso­la­tot akar vele létesíteni.

A sér­tet­tek a fér­fi­val Német­or­szág­ba utaz­tak, ahol ezután pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­tek. A férfi mond­ta meg, hogy hol, mikor és mennyit kell dol­goz­ni­uk, mennyi pénzt kell a ven­dég­től elkér­ni­ük a szol­gál­ta­tá­sa­i­kért, sőt azt is, hogy  a mun­ka­vég­zés­hez milyen ruhát vegye­nek fel.  Ami­kor a sér­tet­tek fárad­tak vagy bete­gek vol­tak, és ezért nem akar­tak dol­goz­ni, a vád­lott verés­sel, illet­ve csa­lád­juk, gyer­me­ke­ik bán­tal­ma­zá­sá­val fenye­get­te őket, továb­bá több eset­ben fizi­ka­i­lag is bán­tal­maz­ta a sér­tet­te­ket. A bevé­telt tel­jes egé­szé­ben elvet­te tőlük.

Az egyik sér­tett 2016 telén meg­szö­kött, az érzel­mi­leg mani­pu­lált volt barát­nő azon­ban 2018-ig foly­tat­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, a későb­bi­ek­ben Svájc­ban és egy XX. kerü­le­ti pan­zi­ó­ban. A magyar­or­szá­gi mun­ka­vég­zé­se során az érdek­lő­dők tele­fon­hí­vá­sa­it a 34 éves nő fogad­ta, aki koráb­ban, a Német­or­szág­ból haza­utalt jöve­del­met – tudva annak ere­de­té­ről – felvette.

Az élet­tár­sak a vád sze­rint 2018-2019-ben egy 18 éves fia­tal nőt is pros­ti­tú­ci­ó­ra vet­tek rá, és ehhez egy XX. kerü­le­ti ingat­lan­ban szál­lá­sol­ták el. Később hozzá köl­töz­tet­ték a vád­lott nő 31 éves férfi hoz­zá­tar­to­zó­ját, aki hagy­ta, hogy a pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­ta­tott nő eltartsa.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda 2019 ápri­li­sá­ban fogta el a 36 éves fér­fit, aki­nél akkor kábí­tó­szert is találtak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 36 éves fér­fit kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, élet­tár­sát szin­tén ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, vala­mint pénz­mo­sás és kerí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg a 31 éves fér­fi­val szem­ben kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A főügyész­ség a pár­ral szem­ben letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés, míg a 31 éves fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, továb­bá a nyo­mo­zás során lefog­lalt kész­pénz, ingó­ság, vala­mint zár alá vett ingat­lan vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.