Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerítette a fiatal nőt a hajdúhadházi férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő a nőis­me­rő­sét rávet­te arra, hogy pén­zért sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get foly­tas­son, majd a pénzt elvette.

A fia­tal nő 2020 júni­u­sá­ban egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon ismer­ke­dett meg a tőle jóval idő­sebb vád­lot­tal, majd sze­mé­lye­sen talál­koz­tak. A sér­tett bele­sze­re­tett a fér­fi­ba, aki kihasz­nál­va a nő érzel­mi füg­gő­sé­gét 2020. szep­tem­ber ele­jén rávet­te arra, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son, majd a pénzt adja át.

A sér­tett a vád­lott kéré­sé­nek ele­get tett. A férfi reg­ge­len­te Deb­re­cen­ben talál­ko­zott a nővel, ellen­őriz­te az öltö­zé­két, majd magá­ra hagy­ta az egyik for­gal­mas útsza­ka­szon. A sér­tett a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­gel álta­lá­ban napon­ta 15.000 és 40.000 forint közöt­ti össze­get kere­sett, azt csak­nem tel­jes egé­szé­ben min­den nap átad­ta a fér­fi­nak. A fia­tal nő 2020. szep­tem­ber eleje és decem­ber eleje közöt­ti idő­szak­ban min­den nap kint tar­tóz­ko­dott a város­ból kive­ze­tő úton. A fenti idő­szak­ban gyak­ran elő­for­dult, hogy a férfi meg­ver­te, illet­ve meg­rúg­ta a sér­tet­tet, ha kevés­nek talál­ta a bevé­telt, illet­ve az ő meg­íté­lé­se sze­rint a nő nem jól végez­te a munkáját.

A vád­lott és a sér­tett kap­cso­la­ta 2020. decem­ber első nap­ja­i­ban meg­sza­kadt, mivel a férfi mun­ka­vég­zés cél­já­ból kül­föld­re távozott.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen rend­sze­res előny­szer­zés cél­já­ból a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fegyház- és pénz­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a férfi a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.