Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerítette élettársát - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A sér­tett kez­det­ben bele­egye­zett a szex­mun­ka vég­zé­sé­be, ami­kor azon­ban később abba akar­ta hagy­ni, a férfi verés­sel, és a csa­lád­ja bán­tal­ma­zá­sá­val fenye­get­te, vala­mint rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta is a nőt. Ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka, kap­cso­la­ti erő­szak és súlyos testi sér­tés a vád.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 39 éves férfi - 2016 már­ci­u­sá­tól élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel Buda­pes­ten. A vád­lott az együtt­élé­sük során a fia­tal nőt rávet­te arra, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon. A férfi az ebből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből nem csu­pán a sér­tet­tel közös élet­vi­te­lét tar­tot­ta fenn, hanem az előző élet­tár­sá­nak, és a vele közös gyer­me­ké­nek a meg­él­he­té­sét is ebből a pénz­ből fedezte.

A sér­tett kez­det­ben az utcán dol­go­zott a férfi szo­ros fel­ügye­le­te mel­lett. Be kel­lett szá­mol­nia a napon­ta meg­ke­re­sett összeg­ről, és a napi mun­ka­vég­zé­sét csak fut­ta­tó­já­nak az enge­dé­lyé­vel fejez­het­te be. A sér­tett a napi bevé­te­lét min­den eset­ben átad­ta a fér­fi­nak, aki ebből a pénz­ből magas szín­vo­na­lon élt.

A sér­tett később egy inter­ne­tes web­ol­da­lon hir­det­te a szol­gál­ta­tá­sa­it. A férfi meg­ha­tá­roz­ta neki, hogy napon­ta hány ven­dé­get kell fogad­nia, és mennyi pénzt kell meg­ke­res­nie, ellen­ke­ző eset­ben azzal fenye­get­te, hogy nem ad neki enni, és nem enge­di alud­ni, amíg azt a pénzt meg nem keresi.

A sér­tett 2019 novem­be­ré­ben jelez­te, hogy nem sze­ret­né foly­tat­ni a szex­mun­kát. A férfi ekkor meg­fe­nye­get­te, hogy meg­ve­ri, és a csa­lád­tag­ja­it is bán­tal­maz­ni fogja, ezért a nő végül nem mert fel­hagy­ni a pros­ti­tú­ci­ós tevékenységgel.

A férfi 2020 tava­szá­tól kez­dő­dő­en a VIII. kerü­le­ti laká­suk­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, az egyik ilyen alka­lom­mal az egyik szom­széd érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. Ezután átköl­töz­tek egy VII. kerü­le­ti lakás­ba, ahol 2020. novem­ber 14-én ismét bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, a nőnek a véde­ke­zés során eltö­rött az egyik ujja. A férfi egy koráb­bi alka­lom­mal, 2017-ben egy nyil­vá­nos helyen - egy X. kerü­le­ti kert­he­lyi­ség­ben - is bán­tal­maz­ta a nőt, aki­nek meg­re­pedt a sér­tett szegycsontja.

A meg­fé­lem­lí­tett nő egé­szen 2020. novem­ber 18-ig foly­tat­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, ami­kor végül segít­sé­get kért a rendőrségtől.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő 39 éves fér­fit ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel, kap­cso­la­ti erő­szak­kal és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye és vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/futtatoja-karmai-kozul-mentettek-ki-a-fiatal-not