Főoldal » Archív » Prostítúcióra kényszerítették a kölcsönkérőket - előzetesbe kerültek

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy sze­ge­di fér­fi­nak és nőnek, akik a gyanú sze­rint 2017 szep­tem­be­re és novem­be­re között fenye­ge­tés­sel és verés­sel pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­tek két nőt, majd a bevé­telt elvet­ték tőlük.

A gyanú sze­rint a sér­tet­tek 2017 augusz­tu­sá­ban köl­csön­kér­tek a gya­nú­sí­tott nőtől azért, hogy Sze­ge­den albér­let­be köl­töz­hes­se­nek. A nő mint­egy 180.000 forin­tot adott a sér­tet­tek részé­re, majd miu­tán a sér­tet­tek beköl­töz­tek a lakás­ba, a gya­nú­sí­tott közöl­te velük, hogy a köl­csönt úgy kell vissza­fi­zet­ni­ük, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tat­nak. A nő és élet­tár­sa szer­vez­ték meg a tevé­keny­sé­get, a sér­tet­te­ket folya­ma­to­san meg­fi­gyel­ték és ellen­őr­zés alatt tar­tot­ták, meg­fe­nye­get­ték és meg­ver­ték őket, a bevé­telt tőlük elvették.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekednének.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés ellen a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek, így a vég­zés nem jogerős.

A bűn­üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi olda­lon érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kolcsonert-cserebe-szexmunka#4