Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerítettek egy fiatal nőt Budapesten - A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye a vádemelésről

A vád sze­rint egy 28 éves nő és 33 éves élet­tár­sa a vidék­ről a fővá­ros­ba érke­zett, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő fia­tal nőt maguk­hoz köl­töz­tet­ték és rávet­ték, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen, majd később erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­ték a szexmunkára. 

A vád­irat sze­rint 2020 ápri­lis kör­nyé­kén az akkor 18 éves sér­tett vidék­ről Buda­pest­re uta­zott, majd pár napot egy mun­kás­szál­lón töl­tött, ahol talál­ko­zott a 28 éves nővel. A vád­lott nő fel­is­mer­te a sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét, aki­nek a lak­ha­tá­sa nem volt meg­ol­dott, és mun­ká­ja sem volt, ezért fel­aján­lot­ta neki, hogy lak­jon az álta­la szí­ves­ség­ből hasz­nált VIII. kerü­le­ti lakás­ban, továb­bá meg­ígér­te, hogy segít neki pénzt keres­ni. A sér­tett elfo­gad­ta a fel­aján­lást és 2020 máju­sá­ban a VIII. kerü­le­ti lakás­ba köl­tö­zött, ahol a vád­lot­tak, vala­mint a lakás idős tulaj­do­no­sa és annak ápo­ló­ja élt.

A 28 éves nő már a beköl­tö­zé­sét köve­tő első napon elkí­sér­te a sér­tet­tet a Nyu­ga­ti pálya­ud­var alul­já­ró­já­ba azért, hogy a sér­tett ott pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon. Ezután mint­egy 2 hóna­pon keresz­tül rend­sze­re­sen, szin­te min­den nap végez­te a szex­mun­kát. Ez idő alatt a vád­lott nő folya­ma­to­san fel­ügye­le­te, ellen­őriz­te a sér­tet­tet, szer­vez­te a ven­dé­ge­it, meg­ha­tá­roz­ta a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­két, amit el is vett a sér­tet­től. A vád sze­rint volt olyan eset, hogy a 28 éves nő a VIII. kerü­le­ti lakás­ban arcon ütöt­te és verés­sel fenye­get­te meg a sér­tet­tet, azt sérel­mez­ve, hogy nem dol­go­zik rendesen.

A 33 éves férfi mind­vé­gig támo­gat­ta élet­tár­sa cse­lek­mé­nyét, folya­ma­to­san tar­tot­ták a kap­cso­la­tot tele­fo­non, ami­kor a sér­tett dol­go­zott, vala­mint a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­ra biz­tat­ta élet­tár­sát, ami­kor a sér­tett nem akar­ta foly­tat­ni a szex­mun­kát, a tőle elvett pénzt pedig együtt élték fel.

A sér­tett félt a vád­lot­tak­tól, a sze­mé­lyi okmá­nya­it elvet­ték, ruhá­ját kidob­ták, és pénzt sem adtak neki, ezért aka­ra­ta elle­né­re foly­tat­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevékenységet.

A vád­lot­tak 2020. júli­us 17-én reg­gel fele­lős­ség­re von­ták a sér­tet­tet, hogy sem­mit nem csi­nál jól, szi­dal­maz­ták, majd a 33 éves férfi több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, egy­szer ököl­lel a fején. Ezután a vád­lott nő kivit­te a sér­tet­tet a Nyu­ga­ti pálya­ud­var alul­já­ró­já­ba, továb­bi mun­ká­ra kény­sze­rít­ve. Dél­után a sér­tett segít­sé­get kért egy fér­fi­től, elmond­ta neki, hogy nem a saját aka­ra­tá­ból végzi a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, hanem kény­sze­rí­tik őt és bán­tal­maz­ták. A férfi ezután érte­sí­tet­te a rendőröket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az élet­tár­sa­kat sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben, a sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va, erő­szak­kal elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.