Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerítettek nőket az emberkereskedők - rendőrségi videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik közül az egyik a másik­tól egy nőt vásá­rolt azért, hogy kül­föl­dön pros­ti­tu­ált­ként dolgoztassa. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az egyik férfi 2017. évtől kez­dő­dő­en a vele érzel­mi kap­cso­lat­ba kerü­lő nőket rávet­te arra - ha szük­sé­ges volt, akkor erő­szak­kal vagy fenye­ge­tés­sel - , hogy pros­ti­tu­ált­ként pénzt keres­se­nek neki. Az egyik sér­tet­tel közép­is­ko­lá­ban osz­tály­tár­sak vol­tak. Sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kult ki közöt­tük, majd miu­tán az isko­lát elvé­gez­ték 2017-ben, a lány a vád­lott­hoz költözött.

Ezután a férfi közöl­te a barát­nő­jé­vel, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­vel kell gon­dos­kod­nia a meg­él­he­té­sük­ről. A sér­tett kez­det­ben til­ta­ko­zott ez ellen, a vád­lott azon­ban meg­fe­nye­get­te, meg­ver­te őt. A barát­nő a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra bele­egye­zett abba, hogy sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get foly­tas­son kül­föl­dön. Ezt köve­tő­en a barát­nő 2021 júni­u­sá­ig - töb­bek között Svájc­ban - pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zott, az ott kere­sett pénzt a fér­fi­nak adta. A  nőt több­ször til­ta­ko­zott a mun­ká­ja miatt, azon­ban ilyen­kor a férfi meg­ver­te, így a lány nem mert ellen­kez­ni. A négy év alatt a férfi közel 4 mil­lió forint jöve­de­lem­re tett szert a sér­tett sze­xu­á­lis tevékenységéből.

A vád­lott 2018-ban egy közös­sé­gi felü­le­ten került kap­cso­lat­ba egy másik nővel, aki sze­rel­mes lett a fér­fi­ba. Egy idő után össze­köl­töz­tek, majd miu­tán a pén­zük elfo­gyott, a férfi fel­szó­lí­tot­ta ezt a barát­nő­jét is, hogy kül­föld­re kell men­nie pros­ti­tu­ált­nak. A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, ezért a vád­lott őt is bán­tal­maz­ta. A férfi az együtt­élé­sük alatt több­ször pró­bál­ta rábír­ni a sér­tet­tet a kül­föl­di mun­ká­ra, azon­ban a nő min­den alka­lom­mal nemet mon­dott, majd a kap­cso­la­tuk meg­sza­kadt a vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sa miatt.

2021 már­ci­u­sá­ban a férfi Dom­bó­vá­ron 150.000 forin­tért meg­vá­sá­rolt egy kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló nőt a másik elkö­ve­tő­től azért, hogy őt Olasz­or­szág­ban pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­tas­sa. A meg­vá­sá­rolt sér­tet­tet a férfi a laká­sá­ra vitte, ahol fog­va­tar­tot­ta, majd a sér­tett­nek azt mond­ta, hogy csak akkor enge­di el, ha az érte adott pénzt kifi­ze­ti. Mivel a nő nem volt haj­lan­dó pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­ni és a vétel­árat sem fizet­te vissza, végül a férfi a sér­tet­tet elengedte.

A vád­lot­tak töb­bek között a sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben, fenye­ge­tés­sel kény­sze­rít­ve, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­tét való­sí­tot­ták meg, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 – 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vannak.