Főoldal » Hírek » Puskalövések és autós üldözés Borsodban - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves és egy 23 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. Ők 2020. május ele­jén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen a sér­tett fér­fi­val kiala­kult koráb­bi vita miatt a házá­hoz, és előt­te gáz-riasztófegyverrel és gumi­lö­ve­dé­kes pus­ká­val a sér­tett felé, mint­egy tíz lövést adtak le, majd autó­val elmenekültek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak test­vé­rek, közü­lük az idő­sebb 2020. május  ele­jén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció miatt vitá­ba keve­re­dett a sér­tett fér­fi­val. Más­nap tele­fo­non akar­ta ren­dez­ni a hely­ze­tet, de ismét trá­gár módon szi­dal­maz­ták egy­mást, ezért a dél­előt­ti órák­ban magá­val hívta test­vé­rét és autó­val a sér­tett házá­hoz men­tek. Maguk­kal vit­ték azon­ban annak tudta nél­kül har­ma­dik test­vé­rük gáz-riasztópiszolyát, dupla csövű pus­ká­ját, vala­mint egy közel 1 méter hosszú­sá­gú vascsövet.

A hely­szín­re érve, elő­ször az idő­seb­bik test­vér az utcá­ra kime­nő sér­tett irá­nyá­ba gáz-riasztófegyverrel, majd a gumi­lö­ve­dé­kes pus­ká­val adott le lövé­se­ket, ezután a vas­csö­vet is felé dobta. A fia­ta­lab­bik a gáz­pisz­tollyal lőtt, míg a másik kezé­ben kést tart­va, meg­ölés­sel fenye­get­te a férfit.

A fér­fi­ak mint­egy tíz­szer lőt­tek, majd ami­kor meg­lát­ták, hogy érkez­nek a sér­tett hoz­zá­tar­to­zói, elfu­tot­tak, és gép­jár­mű­vel mene­kül­tek. A meg­tá­ma­dott férfi szin­tén autó­ba ült és üldö­ző­be vette őket, ez azzal vég­ző­dött, hogy a vád­lot­tak vil­lany­osz­lop­nak ütköz­tek, a meg­tá­ma­dott férfi jár­mű­ve pedig árok­ba borult. Ez sem vetett véget a konf­lik­tus­nak, mert az elkö­ve­tők újból elő­vet­ték a pus­kát és a pisz­tolyt, azon­ban a kiér­ke­ző rend­őrö­ket látva, eldobálták.

A puska gáz- és riasz­tó­fegy­ver­nek, gumi­lö­ve­dék­kel muze­á­lis fegy­ver­nek minő­sül, lőtá­vol­ság­tól füg­gő­en súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra alkalmas.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a gáz-riasztófegyverek és a vas­cső elkobzásával.