Főoldal » Archív » Rablás a nagyáruházban

A 22 éves vád­lott és fia­tal­ko­rú társa 2013. decem­ber 18-án a dél­utá­ni órák­ban egy kapos­vá­ri nagy­áru­ház­ban külön­fé­le áru­cik­ke­ket rej­tet­tek el a ruhá­juk­ba és fize­tés nél­kül akar­tak távoz­ni, ám a biz­ton­sá­gi őrök ellen­őr­zés­re szó­lí­tot­ták fel őket. A fel­nőtt korú vád­lott ekkor a lopott ter­mék­kel együtt a két biz­ton­sá­gi őr között meg­pró­bált átfut­ni, miköz­ben mind­két őrt ellök­te, majd mene­kü­lés köz­ben neki­ro­hant egy har­ma­dik, előt­te álló biz­ton­sá­gi őrnek is  A biz­ton­sá­gi őrök egy vásár­ló segít­sé­gé­vel végül elfog­ták és a kiér­ke­ző rend­őrök­nek átadták.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - rab­lás a nagyáruházban