Főoldal » Archív » Rablás csütörtökön, ítélet pénteken

Az alig fel­nőtt­ko­rú vád­lott 2014. feb­ru­ár 20-án dél­előtt taní­tás­ra érke­zett egy sáros­pa­ta­ki szak­kö­zép­is­ko­la tan­mű­he­lyé­be. Itt talál­ko­zott isko­la­tár­sá­val. Közöl­te a fiú­val, hogy tet­szik az órája, adja azt át neki. Mivel a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta ezért több­ször lábon rúgta és továb­bi súlyo­sabb verés­sel fenye­get­te, ha nem adja át az órát. Végül a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra társa átad­ta 2.500 .- Ft érté­kű kar­órá­ját. A cse­lek­ményt ész­lel­te a szak­ok­ta­tó, aki elvet­te a vád­lot­tól az órát és vissza­ad­ta a sér­tett­nek. Ezen fel­dü­höd­ve a vád­lott több­ször meg­rúg­ta egy másik osz­tály­tár­sát. A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a cse­lek­mény más­nap­ján bíró­ság élé állí­tot­ta az elkövetőt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.02.26.