Főoldal » Archív » Rablás egy általános iskolában a Bakony lábánál - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy Győr­höz köze­li köz­ség álta­lá­nos isko­lá­já­nak udva­rán rab­lást köve­tett el.

A vád­lott 2016 júni­u­sá­nak egyik dél­után­ján ittas álla­pot­ban üldö­gélt az isko­la udva­rán, mikor meg­lát­ta az ugyan­csak az udva­ron – barát­ja tár­sa­sá­gá­ban – tar­tóz­ko­dó 14 éves sér­tet­tet, aki éppen tele­fo­nált. A sér­tet­tet oda­hív­ta magá­hoz, és obsz­cén sza­vak kísé­re­té­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja oda a mobil­te­le­fon­ját, külön­ben „szét­ve­ri a pofáját”.

A cse­lek­mény során a vád­lott a sér­tett­nek azt is meg­til­tot­ta, hogy oda­hív­ja a barát­ját, ellen­ke­ző eset­ben meg­ve­ri. A mégis oda­ér­ke­ző fiút „húz­zál el!” fel­szó­lí­tás­sal elküldte.

Az átadott tele­font a vád­lott nem volt haj­lan­dó vissza­ad­ni, azt meg akar­ta tar­ta­ni. Végül a sér­tett átad­ta a nála lévő összes pén­zét, 1.500 Ft-ot, így a készü­lé­ket a vád­lott visszaadta.

A vád­irat­ban sze­rep­lő rab­lás bűn­tet­té­nek bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Győr, 2016. októ­ber 12. napján

Dr. Takács Péter

főügyész

2016. 10. 12. Győr-Moson-Sopron