Főoldal » Archív » Rablás, közokirattal visszaélés és garázdaság – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy huszon­ki­lenc éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2017 júni­u­sá­ban a kecs­ke­mé­ti busz­pá­lya­ud­va­ron kira­bolt egy fér­fit, május­ban pedig az élet­tár­sát bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júni­us 4-én haj­nal­ban Kecs­ke­mé­ten, a Szé­che­nyi téren lévő busz­pá­lya­ud­va­ron oda­ment egy padon ülő fér­fi­hez és ciga­ret­tát kért tőle. Elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett pén­zét, ezért fenye­ge­tő­en meg­kér­dez­te, hogy mennyi van nála.

A sér­tett azt vála­szol­ta, hogy nincs pénze. Erre a vád­lott azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha nem ad pénzt, agyon­ve­ri. A sér­tett meg­ijedt és föl­kelt a pad­ról. Ekkor a vád­lott két­szer, jobb és bal kéz­zel pofon ütöt­te a fér­fit, majd a zse­be­i­ből kivett 36.000 forin­tot és az ira­ta­it. Ezután a vád­lott a zsák­mánnyal távo­zott a helyszínről.

A sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik rövid időn belül elfog­ták a vád­lot­tat, a rabolt pénzt és az ira­tok nagy részét is vissza­vet­ték. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vád­lott 2017 máju­sá­ban az élet­tár­sát is meg­ver­te, több­ször ököl­lel meg­ütöt­te az arcát és meg­rán­gat­ta. Az élet­társ az orrán nyolc napon belül gyó­gyu­ló, vérző sérü­lést szen­ve­dett, de sérü­lé­se miatt nem kérte a vád­lott megbüntetését. 

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­tén kívül köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.