Főoldal » Hírek » Rablás lett légyott helyett - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás és több­rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki az ígért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás helyett férfi kun­csaft­ját a fur­gon­já­ban tar­tott saját gázspray-vel rabol­ta ki.

A vád­irat sze­rint a nő tavaly júni­us 1-jén, este, Kecs­ke­mé­ten beült egy isme­rő­se fur­gon­já­ba és kimen­tek a város szé­lé­re azért, hogy ott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­son a fér­fi­nak. A sér­tett sofőr a légy­ott remé­nyé­ben előre átadott a vád­lott­nak 5 ezer forin­tot, majd az autó­ból kiszáll­va meg­ke­rül­te a fur­gont. Ami­kor a jobb első ajtón be akart száll­ni a nő mellé, ő a légy­ott helyett a férfi közép­ső ülé­sen tar­tott, saját gáz­sprayjé­vel támadt a kun­csaft­já­ra. A sér­tett a táma­dás követ­kez­té­ben átme­ne­ti­leg elve­szí­tet­te a látá­sát, így véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került. Ezt kihasz­nál­va a rabló kivett a férfi műszer­fa­lon hagyott pénz­tár­cá­já­ból 190 ezer forin­tot és elfu­tott.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy szá­mos lopás köt­he­tő a nőhöz, több­ször tan­kolt ben­zin­ku­ta­kon úgy, hogy egy­ál­ta­lán nem fize­tett az üzem­anya­gért. Az első eset­ben tan­ko­lást köve­tő­en még bement a vásár­ló­tér­be, onnan azon­ban rög­tön sar­kon is for­dult arra hivat­koz­va, hogy kint felej­tet­te a bank­kár­tyá­ját. Követ­ke­ző alka­lom­mal már be sem ment a shop­ba. A nőnek ezen felül bolti par­füm­lo­pás, vala­mint lopott bank­kár­tyák­kal való siker­te­len pénz­fel­vé­te­lek miatt is felel­nie kell. Egy kecs­ke­mé­ti csa­lá­di ház éjsza­kai kifosz­tá­sá­nál a hely­színt figyel­ve segí­tet­te a tet­tes­tár­sát, azon­ban a sér­tett álmá­ból fel­ri­ad­va meg­za­var­ta őket, így a zsák­má­nyolt két mobil­te­le­font mene­kü­lés köz­ben eldob­ták.

Az ügyész­ség a nőt rab­lás és több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint bank­kár­tya csa­lás kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotó­kon a rab­lás város­szé­li hely­szí­ne, a sér­tett fur­gon­ja és elle­ne for­dí­tott gáz­spray lát­ha­tó.