Főoldal » Archív » Rablás miatt tartóztatta le a bíróság a hajléktalan békéscsabai nőt

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt indít­vá­nyoz­ta egy 51 éves békés­csa­bai haj­lék­ta­lan nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki a békés­csa­bai kór­ház­ban kira­bolt egy 94 éves idős asszonyt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 05-én, a haj­na­li órák­ban, a Békés­csa­ba, Gyu­lai út 18. szám alat­ti Békés Megyei Köz­pon­ti Kór­ház Réthy Pál Tag­kór­ház Sür­gős­sé­gi Osz­tá­lyá­nak kór­ter­mé­ben fekvő, beteg­sé­gei miatt moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott, továb­bá látás­sé­rült 94 éves sér­tett fülé­ből annak tudta nél­kül, jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tá­si szán­dék­kal kivett egy pár arany kari­ka fül­be­va­lót, illet­ve az ujja­i­ról lehú­zott kettő darab arany gyű­rűt, össze­sen kb. 80.000 forint értékben.

A gya­nú­sí­tott ezt meg­elő­ző­en, 2018. júli­us 24-én, kora dél­után, besur­rant egy békés­csa­bai tanya beke­rí­tet­len udva­rá­ra, majd a ház­ból ello­pott 12.000,- Ft készpénzt.

A gya­nú­sí­tott mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat, több­ször volt bün­tet­ve, jelen eljá­rás­ban több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minősül.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt azért, mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, ille­tő­leg a gya­nú­sí­tott elő­éle­té­re tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés­től is tar­ta­ni lehet.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.