Főoldal » Archív » Rablás poroltóval - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az ellen a pécsi férfi ellen, aki 2016. janu­ár­já­ban egy por­ol­tó­val rabol­ta ki alkal­mi szexpartnerét. 

A vád­lott Pécs kele­ti város­ré­szé­ben talál­ko­zott a későb­bi sér­tett fér­fi­val, aki alkal­mi part­nert kere­sett. A vád­lott beült a sér­tett gép­ko­csi­já­ba, majd elhaj­tot­tak egy fél­re­e­ső, bok­ros területre.

Az együtt­lé­tü­ket köve­tő­en a vád­lott köve­tel­ni kezd­te a sér­tet­től az előre meg­be­szélt össze­get, majd elvet­te a gép­ko­csi indí­tó­kul­csát, a nála lévő por­ral oltó készü­lé­ket pedig ráfog­ta a sér­tett­re, és továb­bi pénz átadá­sát köve­tel­te tőle.

A két férfi dula­kod­ni kez­dett egy­más­sal, mely­nek során a vád­lott a sér­tet­tet a por­ral oltó­val lefúj­ta, és több alka­lom­mal meg is ütöt­te vele. Ennek hatá­sá­ra a sér­tett átadott a vád­lott­nak 3.500 Ft-ot, és a gép­ko­csi indí­tó­kul­csát. A vád­lott látva azt, hogy továb­bi érté­ket a sér­tet­től nem tud meg­sze­rez­ni, a por­ral oltó­val több­ször ráütött a gép­ko­csi motor­ház tete­jé­re, és az irány­jel­zőt is összetörte.

A pécsi férfi cse­lek­mé­nye rab­lás bűn­tet­té­nek minő­sül, ami­nek bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, de emel­lett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is felel­ni kell, mert a gép­ko­csi­ban 60.000 Ft kárt okozott.