Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rablási kísérlet egy dohányboltban – előzetesben az apátfalvi elkövető

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak az apát­fal­vi fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki kés­sel pró­bált meg egy a lakó­he­lyé­hez köze­li tra­fi­kot kirabolni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2016. decem­ber 7-én a dél­előt­ti órák­ban bement a dohány­bolt­ba  kezé­ben egy 25 cm-es kony­ha­kés­sel. A férfi a kést a bol­tos felé tar­tot­ta és meg­fe­nye­get­te őt köve­tel­ve, hogy adja át a dohány­bolt bevé­te­lét. Ezt meg­is­mé­tel­te, de a sér­tett a pénzt tovább­ra sem volt haj­lan­dó átad­ni, ezért a gya­nú­sí­tott siet­ve távozott.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­ványt tett a bíró­ság­nál arra, hogy a fér­fit helyez­ze egy hónap­ra elő­ze­tes letartóztatásba.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, mivel a gya­nú­sí­tott a cse­lek­mé­nyét külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el három hét­tel azután, hogy koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből szabadult.

A bíró­ság hatá­ro­za­tát vala­mennyi érin­tett tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.