Főoldal » Hírek » Rablást színlelt, hogy börtönbe kerüljön - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint azért szín­lelt rab­lást, mert vál­sá­gos élet­hely­ze­té­ben bör­tön­be akart kerülni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 novem­be­ré­ben elve­szí­tet­te a mun­ká­ját és szál­lá­sát, a csa­lád­já­val is meg­sza­kadt a kap­cso­la­ta, emi­att élet­hely­ze­té­ből nem látott kiutat, ezért elha­tá­roz­ta, hogy önma­gát bör­tön­be jut­tat­ja, hogy ezál­tal leg­alább legyen hol aludnia.

A férfi ezért 2020. novem­ber 25-én bement a komá­ro­mi dohány­bolt­ba, ott az eladó­tól elő­ször egy doboz ciga­ret­tát kért, majd közöl­te vele, hogy kéri a bolt bevé­te­lét és szán­dé­ká­nak nyo­ma­té­ká­ul kezét a háta mögé tette, mint­ha fegy­vert tar­ta­na magá­nál. Ekkor érke­zett meg az üzlet­be az eladó férje, aki­nek az elkö­ve­tő java­sol­ta, hogy hív­ják ki a rend­őr­sé­get. Amíg az eladó a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­te, az elkö­ve­tő nem kísé­rel­te meg elhagy­ni a hely­színt, meg­vár­ta hogy a rend­őr­ség meg­ér­ke­zik, majd a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­kel több­ször közöl­te, hogy rab­lást szán­dé­ko­zott elkö­vet­ni, a dohány­bolt bevé­te­lé­nek meg­szer­zé­se volt a célja.

A férfi a rab­lás bűn­tet­te kísér­le­té­nek a lát­sza­tát kel­tet­te, azon­ban a valós célja nem az volt, hogy a dohány­bolt bevé­te­lét meg­sze­rez­ze, ezzel a ható­sá­got félre vezette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.