Főoldal » Archív » Rablógyilkosság Zalában

Álmá­ban ütöt­te fejbe az idős asszonyt

A bün­te­tett elő­éle­tű, zala­eger­sze­gi fér­fit 2016. júni­us köze­pén hagy­ta el az élet­tár­sa állan­dó vitá­ik és tett­le­ges­sé­gig faju­ló vesze­ke­dé­se­ik miatt. A kap­cso­la­tuk hely­re­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben a mun­ka­nél­kü­li és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző 30 éves fia­tal­em­ber elha­tá­roz­ta, hogy min­den­áron pénzt fog sze­rez­ni.

2016. júni­us 25-ére vir­ra­dó éjsza­ka azzal a szán­dék­kal, hogy a sér­tett érté­ke­it meg­sze­rez­ze, fel­fe­szí­tet­te egy zala­eger­sze­gi lakó­ház bejá­ra­ti ajta­ját, ahol a 68 éves asszony egye­dül élt. A ház­ban az alvó sér­tett ágyá­hoz ment és az idő­köz­ben magá­hoz vett vas­cső­vel két ízben, köze­pes erő­vel az idős asszony fejé­re súj­tott.

Az üté­sek követ­kez­té­ben a véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek per­ce­ken belül a halá­lát okoz­ták.

Az elkö­ve­tő érté­kek után kutat­va fel­for­gat­ta az egész lakást, miköz­ben magá­hoz vette a sér­tett ott­hon tar­tott 90 000,- forint kész­pén­zét. A bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak lep­le­zé­se cél­já­ból őrölt kávét és vegy­sze­re­ket szórt szét a helyi­sé­gek­ben, majd távo­zott a ház­ból.

A férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, elle­ne a Zala Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.