Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rablót fogott éjjel az étterem-tulajdonos – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Másod­szor tört be a vád­lott egy heve­si étte­rem­be, de a tulaj­do­nos tet­ten érte, ami­kor meg­pró­bált elfut­ni egy lopott mobil­te­le­fon­nal. A Heve­si Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te mel­lett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkövetőt.

A vád sze­rint a 30 éves férfi tavaly Heves bel­vá­ro­sá­ban azzal kísér­le­te­zett, hogy talál­jon egy nyi­tott kaput, melyen át az adott épü­let­be bejut­va onnan bár­mit ellop­hat, ami a keze ügyé­be kerül. Végül egy étte­rem ese­té­ben sze­ren­csé­vel járt, a gaz­da­sá­gi bejá­ra­ton át be tudott menni a ven­dég­tér­be, ahol több mint száz­ezer forint kész­pénzt és egy bank­kár­tyát vett magához.

A sike­ren fel­buz­dul­va két nap­pal később, éjfél­táj­ban meg­is­mé­tel­te a koráb­bi cse­lek­ményt, és ismét beosont a ven­dég­lő­be. Ott addig kuta­tott, míg meg­ta­lál­ta egy asz­ta­lon a tulaj­do­nos mobil­te­le­fon­ját, melyet rög­vest zseb­re vágott. A továb­bi lopást a rak­tár­ból kilé­pő sér­tett aka­dá­lyoz­ta meg, ráki­ál­tott ugyan­is a ter­helt­re, hogy mit keres ilyen­kor az étte­rem­ben. A tet­ten ért tol­vaj erre futás­nak eredt, ám a tulaj­do­nos a bejá­rat köze­lé­ben utol­ér­te, és meg­ra­gad­ta hátul­ról a kabát­ját. A vád­lott a már meg­szer­zett tele­fon­nal tovább­ra is el akart sza­lad­ni, ezért könyök­kel hát­ra­csa­pott, arcon talál­va így a sér­tet­tet. A meg­ütött férfi hanyatt esett, de magá­val rán­tot­ta a rab­lót is, aki a föl­dön kiala­kult dula­ko­dás végén meg­ad­ta magát. Mire a rend­őrök kiér­kez­tek, a tet­tes zse­bé­ből elő­ke­rült az elvett mobiltelefon.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság – beis­me­ré­se ese­tén – három év bör­tönt és három év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki az álta­la ello­pott tár­gyat erő­sza­ko­san meg­tar­ta­ni igyek­vő ter­helt­tel szemben.

A fotót a hely­szí­ni szem­lén vég­zett nyom­ku­ta­tás során készí­tet­te a rendőrség.

a helyszíni szemlén végzett nyomkutatás egy poháron