Főoldal » Archív » Rabolni érkeztek hazánkba

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három szlo­vák állam­pol­gár­ral szem­ben, akik kife­je­zet­ten abból a cél­ból érkez­tek Esz­ter­gom­ba, hogy este, a nép­te­len utcán höl­gye­ket meg­tá­mad­va tőlük pénzt vegye­nek el. A fér­fi­ak 2013. decem­ber 06-án 18 óra­kor egy félre eső utcá­ban egye­dül sétá­ló 57 éves nőt hátul­ról meg­lök­tek, aki a föld­re esett. A hölgy pró­bált ellen­áll­ni, de kitép­ték a kezé­ből a tás­ká­ját – ami­ben 15.000 Ft kész­pénz volt -, majd elfu­tot­tak. A rab­lók 2013. decem­ber 20-án este egy másik kisze­melt áldo­za­tot is követ­ni kezd­tek, és ami­kor a 62 éves hölgy egy szűk, üres utcá­ba ért, hir­te­len nagy erő­vel tar­kón ütöt­ték, több alka­lom­mal, ököl­lel arcon vág­ták, és elvet­ték tőle a tás­ká­ját - a benne lévő kész­pénz­zel és bank­kár­tyá­val együtt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - rablás-05-15