Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Rabolt és lopott is Konyáron egy férfi – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és lopás miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a Hajdú-Bihar vár­me­gyei Konyá­ron néhány nap alatt több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. május 17-én, dél­után, itta­san bemá­szott egy konyá­ri ház udva­rá­ra. Az idős asszony kerti mun­kát vég­zett, ami­kor az elkö­ve­tő mögé lépett, átka­rol­ta és hogy ne tud­jon segít­sé­get hívni, befog­ta a szá­ját. Ezután pénzt köve­telt a nőtől, köz­ben egy kezé­ben tar­tott, éles beton­da­rab­bal meg­fe­nye­get­te, ha kia­bál és nem ad pénzt, akkor meg­szúr­ja. A nő közöl­te, hogy ad pénzt, ha a férfi nem bánt­ja és nem megy be a házba, majd mind­ket­ten a bejá­rat­hoz men­tek. Az asszony bement a házba a pénz­tár­cá­já­ért, köz­ben az elkö­ve­tő belé­pett az elő­szo­bá­ba és ami­kor a sér­tett kiment, a férfi kivet­te a tár­cá­ból a papír­pén­ze­ket, majd kéré­sé­re a sér­tett az apró­pénzt is átad­ta, majd a tet­tes távo­zott a ház­ból.

A vád­lott 3.900 forint kárt oko­zott az asszony­nak, aki a berettyó­új­fa­lui rend­őr­ség nyo­mo­zá­sa során kérte annak meg­té­rí­té­sét.

Az elkö­ve­tő emel­lett több lopást is elkö­ve­tett. A rab­lás nap­já­nak haj­na­lán egy helyi presszó­ba tört be a rak­tár rácsos abla­kán keresz­tül, 62.000 forint érték­ben vitt el élel­mi­szert és sze­szes ita­lo­kat.

A férfi aznap este egy konyá­ri házba is betört. A bejá­ra­ti ajtót benyom­ta, és a ház­ból külön­bö­ző szer­szám­gé­pe­ket vitt el. Két nap­pal később vissza­ment a ház­hoz és mivel a sér­tett még nem csi­nál­tat­ta meg a fel­tört zárat, a nyi­tott ajtón keresz­tül bement a házba, ahon­nan tisz­tál­ko­dó­sze­re­ket és élel­mi­szert vitt el. Tet­té­vel össze­sen több mint 133.000 forint kárt oko­zott, ami­ből 94.000 forint lefog­la­lás útján meg­té­rült.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tét beis­me­rő fér­fit súlyo­sab­ban minő­sül rab­lás és két rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén 7 év fegy­ház­bün­te­tés és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, továb­bá arra tett indít­ványt, hogy a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság köte­lez­ze a kira­bolt asszony kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, a lopá­sok­kal oko­zott kár ere­jé­ig pedig ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást.

A rend­őr­sé­gi fotók a rab­lás hely­szí­nén készül­tek.