Főoldal » Hírek » Rabolt is a bolti szarka - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a huszon­éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki soro­zat­ban köve­tett el lopá­so­kat Kapos­vár terü­le­tén, míg­nem az egyik eset rab­lás­sá fajult.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló férfi nagyobb áru­há­zak, illet­ve áru­ház­lán­cok üzle­te­i­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott, melyek­ből par­fü­mö­ket, koz­me­ti­kai cik­ke­ket, illet­ve drá­gább sze­szes ita­lo­kat lopott el álta­lá­ban egye­dül, de az egyik alka­lom­mal volt társa is.

A vád­lott által elkö­ve­tett lopás­so­ro­zat­ból szin­te egyik ismert kapos­vá­ri üzlet­lánc sem maradt ki; sőt volt olyan sér­tett cég, amely­nek ház­tar­tá­si cik­ke­ket áruló bolt­já­ba négy­szer is bement lopni.

Egy másik cég üzle­té­ből már két alka­lom­mal lopott sike­re­sen sze­szes ita­lo­kat a férfi, mire a bolt biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta foko­zot­tan figyel­ni kez­dett rá, ezért ami­kor a vád­lott har­mad­szor­ra is jött meg­sar­col­ni a bol­tot, a biz­ton­sá­gi őr még az áru­ház elha­gyá­sa előtt fel­tar­tóz­tat­ta őt. A lopá­son tet­ten ért férfi előbb együtt­mű­kö­dést szín­lelt, de ami­kor látta, hogy nem fog tudni elme­ne­kül­ni, hir­te­len két kéz­zel meg­lök­te a biz­ton­sá­gi őrt, és az eladó­té­ren keresz­tül kifu­tott az üzlet­ből, azon­ban a rab­lás­ba for­dult cse­lek­mény végül nem volt sike­res, mivel a tás­ká­já­ba rej­tett négy üveg whis­ky a mene­kü­lés köz­ben összetörött.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vagyon­őr elől mene­kü­lő vád­lott­ról a fény­ké­pet az egyik üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.