Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rabolt pénzből fizette vissza az elsikkasztott pénzt – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki egy héten belül két újbu­dai dohány­bolt­ban is köve­tett el bűncselekményt.

A vád sze­rint a férfi alkal­ma­zott­ként 2024 május ele­jén közel 300 ezer forin­tot sik­kasz­tott egy kelen­föl­di dohány­bolt­ban. A pénzt kivet­te a kasszá­ból, és, ami­kor a sze­me­tet vitte ki, annak taka­rá­sá­ban elvit­te a pénzt. A tet­té­re fény derült, így azért, hogy vissza tudja fizet­ni, elha­tá­roz­ta, hogy kira­bol egy másik dohány­bol­tot, ahol szin­tén dol­go­zott korábban.

A férfi 2024. május 11-ére vir­ra­dó­an masz­kot húzott, vál­tó­ru­hát rej­tett el a közel­ben, elő­ké­szí­tett egy „zárva” fel­ira­tot tar­tal­ma­zó papír­la­pot, és két darab gyors­kö­tö­zőt, majd úton kesz­tyűt húzott. Az elkö­ve­tő belé­pett a bolt­ba, az ajtó­ra kira­gasz­tot­ta a „zárva” fel­ira­tot, kulcs­ra zárta, és lekap­csol­ta a biz­to­sí­té­kot. Ekkor két alkal­ma­zott tar­tóz­ko­dott a bolt­ban. Egyi­kü­ket a rabló eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta, hogy for­dul­jon meg, és a keze­it a gyors­kö­tö­ző­vel akar­ta hátra bilin­csel­ni, de a dol­go­zó egyik kezé­re tudta csak ráten­ni. Ezt köve­tő­en belök­te a két alkal­ma­zot­tat a rak­tár­he­lyi­ség­be, elvet­te a tele­fon­ja­i­kat, majd az ajtót becsuk­ta, és a pénz­tár­gép­ből mint­egy 600 ezer forin­tot zsák­má­nyolt. A táma­dó az üzlet ajta­ját kívül­ről kulccsal bezár­ta, a kul­csot a zár­ban hagy­ta. A ter­helt ezután az elő­ze­te­sen elrej­tett ruhá­za­tá­hoz ment és átöl­tö­zött. A férfi a rabolt pénz­ből vissza­fi­zet­te az elsik­kasz­tott össze­get, továb­bi részét elköl­töt­te, illet­ve elrejtette.

A fővá­ro­si rend­őrök 10 órán belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a fér­fit, meg­ta­lál­va a pénz egy részét.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott 72 órán belül, ma gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állít­ja, rab­lás bűn­tet­te, sik­kasz­tás vét­sé­ge és 2 rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

A fotót tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tiz-oran-belul-elfogtak-a-kotozos-rablot

A hely­szí­ne­lés során a rend­őr­ség által készí­tett fotó­kon a férfi által hasz­nált kesz­tyű, zseb­lám­pa, kis zsák és a meg­ta­lált pénz látható.

A fel­vé­te­len a ter­helt kipa­kol­ja a sze­me­tet abból a dohány­bolt­ból, ahon­nan a sze­mét hason­ló kivi­te­lé­vel takar­va ,,csem­pész­te ki” az elsik­kasz­tott pénzt.