Főoldal » Hírek » Rabszolgaként dolgoztatta munkásait a nógrádi emberkereskedő - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 22 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki ember­te­len körül­mé­nyek között tart­va mun­ká­so­kat fog­lal­koz­ta­tott otthonában.

A férfi 2018 és 2020 között ház körü­li mun­kák, vala­mint épí­tő­ipa­ri mun­ka­vég­zés ellá­tá­sa végett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű embe­re­ket csá­bí­tott dorog­há­zi bir­to­ká­ra, azt ígér­ve, hogy mun­ká­ju­kért fize­tést, szál­lást és élel­me­zést kap­nak. Nem­csak tobo­roz­ta az embe­re­ket, volt, hogy 70.000 forin­tért vásá­rolt meg egy isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től egy gond­nok­ság alatt álló fér­fit, akit szin­tén dolgoztatott.

A sér­tet­te­ket a nyári kony­há­ban, vagy az udva­ron álló műkö­dés­kép­te­len gép­ko­csi­ban szál­lá­sol­ta el, élel­met alig kap­tak, illet­ve a ház­ban talál­ha­tó für­dő­szo­bát és illem­he­lyet sem használhatták.

Csak a vád­lott enge­dé­lyé­vel hagy­hat­ták el a bir­to­kot, és ami­kor ezt egyi­kük meg­szeg­te, a vád­lott hát­ra­kö­tö­zött kezek­kel, lánc­cal kikö­töt­te őt.

Ami­kor a vád­lott tudat­mó­do­sí­tó sze­rek hatá­sa alatt nem tudott alud­ni, az egyik sér­tet­tet is fel­éb­resz­tet­te és arra kény­sze­rí­tet­te, hogy vele éjszakázzon.

A férfi egy nőt is rábírt arra, hogy nála éljen. A nőt, érke­zé­sét köve­tő­en, a vád­lott uta­sí­tá­sá­ra az egyik dol­go­zó meg­erő­sza­kol­ta, ezután a vád­lott egy másik dol­go­zó­ját is kény­sze­rí­tet­te arra, hogy a nővel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesítsen.

A vád­lott ezen felül az álta­la dol­goz­ta­tott sér­tet­tek nevé­re gép­jár­mű­ve­ket vásá­rolt, hogy tulaj­don­szer­zé­si ille­té­ket ne kell­jen fizetnie.

A sér­tet­tek egy része végül meg tudott szök­ni, beszá­mo­ló­ik alap­ján indult meg a bün­te­tő­el­já­rás a férfi ellen, akit a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­kel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel és közokirat-hamisítással vádol.

A főügyész­ség a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a – letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lott 477.490 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­sen meg.