Főoldal » Hírek » Több lábon állt a díler - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy kábí­tó­szer ellá­tó háló­zat illet­ve egy szer­ve­zett hús­tol­vaj banda ellen, ame­lyek tag­jai között átfe­dés mutatható

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül három sze­mély 2018 nyara és 2019 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban szer­ve­zet­ten érté­ke­sí­tett külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket Rác­ke­ve és Döm­söd tér­sé­gé­ben. A koka­in­nal, speed­del és mari­hu­á­ná­val is fog­lal­ko­zó tagok között fel­adat­meg­osz­tás volt a beszer­zés és az érté­ke­sí­tés tekin­te­té­ben. Nem­csak tevé­keny­sé­gü­ket, hanem az egyes anya­gok árait is össze­han­gol­ták a pia­con, így maxi­ma­li­zál­ták a mil­li­ós nagy­ság­ren­dű­re tehe­tő bevé­telt, amin megosztoztak.

Emel­lett az egyi­kük ezzel egy­ide­jű­leg két másik sze­méllyel együtt­mű­kö­dött abban, hogy egy kör­nyék­be­li üzem­ből külön­bö­ző hús­ké­szít­mé­nye­ket lop­ja­nak majd­nem egy­mil­lió forint érték­ben, és azt nyo­mott áron értékesítsék.

A vád­lot­tak között továb­bá sze­re­pel­nek olyan sze­mé­lyek is, akik a díle­rek­től nagy­ban vásá­rol­ták a kábí­tó­szert és olyan is, aki a lopott húst átvet­te, tudva annak eredetéről.

Az ügy­ben a Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség össze­sen kilenc sze­mély ellen emelt vádat. A vád­pon­tok között bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te és bűn­pár­to­lás vét­sé­ge is megtalálható.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sa­kor készült rend­őr­sé­gi képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-felszamolt-bunbanda