Főoldal » Hírek » Rács mögött a csomagautomaták fosztogatója - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 38 éves bátony­te­re­nyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki három­szor törte fel egy cso­mag­kül­dő szol­gá­lat lemezszekrényét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2023 janu­ár vége és feb­ru­ár köze­pe között három­szor törte fel az egyik cso­mag­kül­dő szol­gá­lat cso­mag­kül­dés­re és cso­mag­át­vé­tel­re szol­gá­ló lemez­szek­ré­nyét Bátonyterenyén.

Janu­ár 26-án éjjel – miköz­ben egy fia­tal­ko­rú társa figyelt – két üres fió­kot feszí­tett fel, a tar­tó­szer­ke­ze­tet is meg­ron­gál­va, majd feb­ru­ár 13-án éjjel újabb két fió­kot tört fel, azok­ból egy-egy után­vé­tes cso­ma­got lopott el. Leg­na­gyobb zsák­má­nyát feb­ru­ár 16-án, éjjel, sze­rez­te, ami­kor a cso­ma­g­au­to­ma­ta össze­sen hat fiók­ját feszí­tet­te fel, majd azok­ból elvet­te a ben­nük talált csomagokat.

A ron­gá­lá­si cse­lek­mé­nyek össze­sen több mint 2 mil­lió forin­tos kárt okoz­tak a cso­mag­kül­dő szol­gá­lat­nak, a 11 sér­tett­nek oko­zott lopá­si kár 800 és 32.700 forint közötti.

A férfi haj­lék­ta­lan, egy lakat­lan bátony­te­re­nyei ingat­lan­ban fog­ták el. Több­ször volt bün­tet­ve, leg­utóbb 2019-ben a bíró­ság lopás miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt ítél­te fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re. Mos­ta­ni cse­lek­mé­nyei üzlet­sze­rű­nek minősülnek.

Az ügyész­ség a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elrendelt.