Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Rács mögött a salgótarjáni rabló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 25 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy sal­gó­tar­já­ni szó­ra­ko­zó­he­lyen egy másik sze­mélyt kira­bolt, miu­tán több­ször, siker­te­le­nül kísé­rel­te meg meg­sze­rez­ni a pénztárcáját.

A gyanú sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 23-án dél­után ita­lo­zott Sal­gó­tar­ján egyik sörö­ző­jé­ben, és esté­re leré­sze­ge­dett. Ugyan­csak a ven­dég­lá­tó­he­lyen tar­tóz­ko­dott és ott alko­holt is fogyasz­tott a 66 éves sér­tett is. A két férfi több­ször is szóba ele­gye­dett egy­más­sal, ezalatt a gya­nú­sí­tott látta, hogy a sér­tett pénz­tár­cá­ja a nad­rág­ja far­zse­bé­ben van, és mivel az idő­sebb ille­tő italt is fize­tett neki, azt is látta, hogy a pénz­tár­cá­já­ban több bank­jegy is található.

Este tíz óra után a gya­nú­sí­tott ölel­get­ni kezd­te a sér­tet­tet, annak érde­ké­ben, hogy a far­zse­bé­ből ki tudja venni a pénz­tár­cát, ez azon­ban több­szö­ri kísér­le­té­re sem sike­rült, a sér­tett ugyan­is ész­lel­te a próbálkozást.

Ezután a gya­nú­sí­tott egy asz­tal­ra fel­áll­va a sörö­ző­ben elhe­lye­zett egyik biz­ton­sá­gi kame­rát – azért hogy későb­bi cse­lek­mé­nyét a fel­vé­te­len ne lehes­sen látni – szán­dé­ko­san lever­te, oda­ment a pult előtt a sér­tett­hez, ismét ölel­get­ni kezd­te és megint a far­zse­bé­hez nyúl­kált. A sér­tett ezt ész­lel­te és meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni a pénz­tár­cá­ja elvé­te­lét, ekkor a férfi a föld­re rán­tot­ta a sér­tet­tet, ahol dula­kod­ni kezdtek.

A gya­nú­sí­tott­nak a pénz­tár­cát ekkor még nem sike­rült meg­sze­rez­nie és idő­le­ge­sen el is hagy­ta a hely­sé­get, azon­ban néhány perc múlva vissza­tért a sörö­ző­be, cél­zot­tan a sér­tett­hez lépett, őt a föld­re rán­tot­ta, és a pénz­tár­cát kitép­te a sér­tett kezé­ből, majd elszaladt.

A for­ró­nyo­mos rend­őri intéz­ke­dés során a fia­tal fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai a cse­lek­mény hely­szí­ne köze­lé­ben elfog­ták, az eltu­laj­do­ní­tott pénz­tár­cát, benne a sér­tett 47.000 forint kész­pén­zé­vel és ira­ta­i­val, a sér­tett­nek visszaadták.

A 25 éves férfi bün­te­tett elő­éle­tű, vele szem­ben három másik bün­te­tő­el­já­rás is folyik. Mivel sem koráb­bi bün­te­té­sei, sem a már folyó eljá­rá­sok nem tar­tot­ták vissza az újabb, ezút­tal vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a ter­helt letartóztatását.

A vég­zést a gya­nú­sí­tott is tudo­má­sul vette.