Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rács mögött az idős asszonyt kirabló nő – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­ték a letar­tóz­ta­tá­sát egy bün­te­tett elő­éle­tű bátony­te­re­nyei nőnek, aki 88 éves áldo­za­tát nem­csak meg­lop­ta, de bán­tal­maz­ta is.

A  nyo­mo­zás ren­del­ke­zés­re álló ada­tai sze­rint a nő 2024. május 26-án nap­köz­ben besur­rant az idős sér­tett házá­ba és onnan 100.000 forint érték­ben lopott élel­mi­sze­re­ket, sze­szes ita­lo­kat és arany éksze­re­ket. Más­nap dél­után újra lopni indult a ház­hoz, az idős nő azon­ban tet­ten érte. A gya­nú­sí­tott pénzt köve­telt a sér­tet­től és azzal fenye­get­te, hogy meg­öli. A sér­tett ellen­ált, ezért a táma­dó a föld­re lökte, meg­ütöt­te és egy kést is a nya­ká­hoz szo­rí­tott. A gya­nú­sí­tott a házat átku­tat­ta, meg­ta­lál­ta és elvet­te a sér­tett 2.000.000 forint spó­rolt pén­zét. A sér­tett ezután a ház egyik abla­kán kimász­va kért segít­sé­get a szom­szé­dok­tól, akik men­tőt hív­tak hozzá.

A nyo­mo­zó ható­ság lopás­sal és rab­lás­sal gya­nú­sí­tot­ta meg a nőt, aki­nek az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, melyet – az indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elrendelt.

A vég­zés a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zé­se miatt nem végleges.