Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Rács mögött marad a galgagutai emberölés gyanúsítottja - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben siker­rel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meghosszabbítását.

Nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság egy 45 éves fér­fi­vel szem­ben, aki a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2020. ápri­lis 9-én dél­után Gal­ga­g­után elment az egye­dül élő, beteg­sé­ge miatt bot­tal járó, 89. élet­évé­ben lévő isme­rő­sé­hez, hogy tőle pénzt sze­rez­zen. Egy botot vitt magá­val, ami­vel a ház tera­szán ülő sér­tet­tet hátul­ról több­ször fejen ütöt­te, majd a lakás­ba bement és fel­ku­ta­tott, majd elvitt több mil­lió forint készpénzt.

Az idős nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elszen­ve­dett fej­sé­rü­lé­sei követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a 2020. ápri­lis 12-től őri­zet­ben, majd letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tott augusz­tus­ban lejá­ró kény­szer­in­téz­ke­dé­sé­nek meg­hosszab­bí­tá­sá­ra a férfi szö­ké­sé­nek, illet­ve elrej­tő­zé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa céljából.

Az indít­vány alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a letar­tóz­ta­tást a férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben 2020. októ­ber 15-ig meghosszabbította.