Főoldal » Hírek » Radiátorokat lopott – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki önkor­mány­za­ti épü­let­ből lopott több tucat radiátort. 

A vád­irat sze­rint a férfi egy tatai önkor­mány­za­ti épü­let ajta­ján lévő laka­tot 2021. janu­ár utol­só heté­ben lever­te. A férfi az épü­let­ből 34 darab falra sze­relt radi­á­tort cső­fo­gó­val a fal­ból kibon­tott, illet­ve a fal­ról letört. Az elkö­ve­tő a radi­á­to­ro­kat egy kis­mé­re­tű kézi­ko­csi­val elvit­te és később isme­ret­len sze­mély­nek érté­ke­sí­tet­te. Az épü­let elha­gyá­sát köve­tő­en az ajtó­ra fel­he­lye­zett egy másik lakatot.

Az elkö­ve­té­si érték 109.044 forint, amely nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 109.004 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a helyszínen.