Főoldal » Archív » Rágyújtotta a házat szállásadójára - vádemelés emberölés miatt - FOTÓKKAL

Egy fia­tal férfi és más­fél éve kis­lá­nya meg­halt, ami­kor a tűz miatt fel­rob­bant egy gázpalack.

A vád sze­rint a har­minc­hat éves vád­lott férfi szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként lakott egy Bor­sod megyei tele­pü­lé­sen a sér­tett férfi házá­ban. A ház­ban a sér­tett férfi élt három gyer­me­ké­vel, aki­ket egye­dül nevelt. A vád­lott ita­lo­zó élet­mód­ja miatt gya­ko­ri­ak vol­tak a konf­lik­tu­sok. A tulaj­do­nos több­ször rend­re­u­ta­sí­tot­ta a része­gen éjsza­ka han­gos­ko­dó vád­lot­tat, mert a gye­re­kek nem tud­tak alud­ni miat­ta. Ilyen­kor több­ször közöl­te is vele, hogy köl­töz­zön el.

A vád­lott több alka­lom­mal meg­fe­nye­get­te szál­lás­adó­ját, hogy rájuk gyújt­ja a házat, ha őt onnan kirak­ják. A vád­lott 2017 júni­u­sá­ban egy lapá­ton lévő sze­me­tet meg is gyúj­tott és azt a tulaj­do­nos szo­bá­já­nak bejá­ra­tá­hoz tette, de ekkor a tüzet sike­rült eloltani.

A vád sze­rint egy hónap­pal később, egy újabb vesze­ke­dés után, a vád­lott meg­vár­ta míg a sér­tett és gyer­me­kei alud­ni tér­tek, majd az éjsza­kai órák­ban a saját szo­bá­já­ban meg­gyúj­tott egy pólót, amit a föld­re dobott. A sző­nyeg azon­nal lán­gol­ni kez­dett, és mivel a szo­bá­kon nem vol­tak ajtók, így a tűz gyor­san ter­jedt a ház­ban. A vád­lott tudva arról, hogy a sér­tett és három kis­ko­rú gyer­me­ke a szo­bá­ban alszik, az épü­le­tet elhagy­ta és elin­dult a szom­széd falu­ba. Pár utcá­val lej­jebb még hal­lot­ta a segély­ki­ál­tá­so­kat, de sem­mit nem tett.

A ház­ban lévő füst­re a har­minc­há­rom éves csa­lád­fő fel­éb­redt, a nagyobb gye­re­ke­ket fel­éb­resz­tet­te és kite­rel­te őket a ház­ból. Ezután vissza­ment, hogy más­fél éves kis­lá­nyát is kime­ne­kít­se. Azon­ban onnan már kijön­ni nem tud­tak, ugyan­is a kony­há­ban lévő gáz­pa­lack a tűz miatt fel­rob­bant. A férfi és a kis­lány a rob­ba­nás­ban éle­tét vesztette.

A szom­szé­dok érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat és maguk is meg­kezd­ték az oltást, mely az óri­á­si lán­gok miatt szá­muk­ra lehe­tet­len volt. A tűz­ol­tók­nak haj­na­li egy órá­tól reg­gel­re sike­rült a lán­go­kat megfékeznie.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, vala­mint rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.