Főoldal » Archív » Rágyújtotta egy családra a házukat, mert azt hitte, meglopták

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren és tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű, 50 éves fér­fi­val szemben.

Az ittas vád­lott tavaly egy júni­u­si estén egy somo­gyi kis­te­le­pü­lé­sen meg­gya­nú­sí­tot­ta a szom­széd­já­ban élő nőt azzal, hogy ellop­ta 45.000,- Ft kész­pén­zét. A vád­lott rög­tön meg is fenye­get­te a nőt azzal, hogy rájuk fogja gyúj­ta­ni a házu­kat, ha nem adja vissza a pénzét.

A férfi nem sokat várt, a fenye­ge­té­sét pár óra eltel­té­vel be is vál­tot­ta. Miu­tán a szom­széd csa­lád tag­jai nyu­go­vó­ra tér­tek, átment hoz­zá­juk, étolaj­jal átita­tott rongy­da­ra­bo­kat tömött a csa­lád házuk tető­ge­ren­dá­ja és tető­cse­re­pei közé, majd azo­kat meggyújtotta.

A tűz több­ször elaludt, ezért 3-4 alka­lom­mal is újra meg­nyúj­tot­ta, majd ami­kor a tető­szer­ke­zet láng­ra lob­bant, haza­ment és saját házá­nak udva­rán elaludt.

A ház­ban a nőn kívül az élet­tár­sa, továb­bá egy 3,5 éves, egy 2 éves és egy fél éves gyer­mek aludt. A fel­nőt­tek a leg­ki­sebb gyer­mek sírá­sá­ra ébred­tek, így vélet­le­nül vet­ték észre a tüzet, amit a csa­lád­fő kez­dett olta­ni. A még parázs­ló geren­dá­kat és tető­ré­sze­ket végül a kiér­ke­ző tűz­ol­tók oltot­ták el vég­le­ge­sen. A tűz követ­kez­té­ben a ház­ban tar­tóz­ko­dó sér­tet­tek, ha nem vet­ték volna észre idő­ben a tűz kiala­ku­lá­sát, élet­ve­szélyt, eset­leg halált ered­mé­nye­ző füst­mér­ge­zést vagy égési sérü­lést szen­ved­het­tek volna.

Az ügyész­ség bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és a köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.