Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rákiabált a rollerező gyerekekre és rátámadt a gyerekekért kiálló apára – képpel – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a háza előtt egy fém­rúd­dal meg­ütött egy fér­fit, aki azért csen­ge­tett be hozzá, hogy szá­mon kérje rajta, ami­ért koráb­ban indu­la­to­san rászólt a háza előtt rol­le­re­ző gyerekeire.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2023. augusz­tus 16-án azért csen­ge­tett be a vád­lott kis­kun­fél­egy­há­zi ott­ho­ná­ba, hogy fele­lős­ség­re vonja a fér­fit azért, mert koráb­ban indu­la­to­san szólt rá a sér­tett gye­re­ke­i­re, akik a háza előtt rol­le­rez­tek. A vita hevé­ben az elkö­ve­tő a házá­ból magá­hoz vett egy tömör fém­ru­dat, majd azzal az utcán vára­ko­zó férfi feje irá­nyá­ba ütött, aki véde­ke­zés­kép­pen fel­emel­te az egyik kezét, így a vád­lott azt talál­ta el. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, vala­mint a kar­órá­ja összetört.

Az ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben  vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pen a sér­tett törött órája látható.

 

A képen a sértett törött órája látható.