Főoldal » Archív » Rakodógéppel akarta árokba dobni haragosa autóját

Fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt ren­delt el nyo­mo­zást az Encsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy asza­lói férfi ellen. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2014. szep­tem­ber 19-én a dél­előt­ti órák­ban az Asza­ló mel­let­ti, egyéb­ként álla­mi tulaj­don­ban lévő föld­te­rü­let­re ment, amit az előző napok­ban ő kaszált le. A kér­dé­ses föld­te­rü­let hasz­ná­la­tát ille­tő­en évek óta nézet­el­té­rés volt a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között. Mivel a gya­nú­sí­tott ész­lel­te, hogy az álta­la leka­szált füvet éppen hara­go­sa gyűj­ti be, ezért közöt­tük vita ala­kult ki. Ennek során a sér­tett sze­mély­au­tó­já­val eláll­ta a gya­nú­sí­tott rako­dó­gé­pe előtt az utat.

A gya­nú­sí­tott a rako­dó­gép eme­lő­vil­lá­já­val a gép­ko­csi alá nyúlt és a benne ülő fér­fi­val együtt
30-40 cm magas­ság­ba meg­emel­te. Ekkor a sér­tett ijed­té­ben kiszállt az autó­ból. A gya­nú­sí­tott ezután leen­ged­te a meg­emelt gép­ko­csit. A rend­őr­ség a gya­nú­sí­tot­tat ezt köve­tő­en elő­ál­lí­tot­ta és fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki.

A Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség