Főoldal » Archív » Rakodógéppel okozott halálos közúti balesetet

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A férfi 2017. júli­us első felé­ben Mikó­há­zán lévő mező­gaz­da­sá­gi ingat­lan terü­le­tén köz­le­ke­dett egy telesz­kó­pos rakodógéppel.

A jármű gém­ré­szét az elő­írt 300 mm helyett 100-110 cm magas­ság­ban meg­emel­te és kitol­ta a könnyebb hala­dá­sa érde­ké­ben, így jobb oldal­ra csak nagy­mér­ték­ben kor­lá­to­zot­tan látott ki. Emi­att nem ész­lel­te a vele azo­nos irány­ban gya­lo­go­san köz­le­ke­dő 74 éves fér­fit, és kanya­ro­dás során fel­lök­ve elütötte.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, melyek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhalálozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltással.